Het navolgen van ons Voorbeeld

Velen deinzen terug voor een leven als dat van de Heiland. Ze menen dat het een te groot offer is om het Voorbeeld na te volgen, om vrucht voort te brengen in goede werken, en dan geduldig, verdragen dat God hen snoeit opdat ze meer vrucht zouden dragen. Maar wanneer de christen zich beschouwt als een nederig werktuig in de handen van Christus, en er naar streeft getrouw elke taak te vervullen, terwijl hij vertrouwt op de hulp die God beloofd heeft, zal hij het juk van Christus dragen en merken dat het licht is. Dan zal hij lasten dragen voor Christus en ze niet zwaar noemen. Hij kan opzien met moed en vertrouwen, en zeggen;

“Ik weet in Wie ik geloofd heb, en ben verzekerd dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren.”
2 Timotheüs 1:12

 

Als we hindernissen tegenkomen op ons pad en deze getrouw overwinnen; als we tegenwerking en smaad ontmoeten, en in de naam van Christus de overwinning behalen; als we verantwoordelijkheden dragen en onze plichten doen in de geest van de Meester, dan verkrijgen we inderdaad een kostbare kennis van Zijn trouw en macht. We vertrouwen niet langer op de ervaring van anderen, want we hebben het getuigenis in onszelf. Evenals de Samaritanen vroeger, kunnen we zeggen:

 “We hebben Hem zelf gehoord, en weten, dat deze inderdaad is de Christus, de Heiland der wereld.” Johannes 4:42

Hoe meer we nadenken over het karakter van Christus en hoe meer we Zijn reddende macht ervaren, des te scherper zullen we onze eigen zwakheid en onvolmaaktheid beseffen en hoe ernstiger we naar Hem opzien als onze sterkte en onze Verlosser. In onszelf bezitten we niet de macht om de tempel van de ziel te zuiveren van haar onreinheid. Wanneer we echter berouw hebben van onze zonde tegenover God en vergeving zoeken door de verdiensten van Christus, zal Hij dat geloof schenken dat werkt door liefde en het hart zuivert. Door geloof in Christus en gehoorzaamheid aan de wet van God kunnen we geheiligd worden, en aldus geschikt gemaakt worden om te verkeren in het gezelschap van heilige engelen en de in het wit geklede verlosten in het rijk der heerlijkheid.