Paus Franciscus heeft begin dit jaar een dringende oproep gedaan aan alle politieke leiders in de wereld. Op het eerste gezicht lijkt het een aaneensluiting van mooie woorden en christelijke beginselen, maar voor wie verder kijkt dan de oppervlakte, valt iets anders op…

Om dit te kunnen begrijpen moeten we eerst eens duidelijk op een rijtje zetten wat de hoop is, die de Schepper in Zijn Woord gegeven heeft, voor een ieder die in Hem geloofd.

Zie, Ik maak alle dingen nieuw…

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

2 Petrus 3:13

Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.

Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.
Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken.
En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren.
Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

Hebreeën 11:10, 13-16

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar Man sierlijk gemaakt is.
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Openbaring 21:2-3, 10

 

Het moge duidelijk zijn, dat het Woord ons leert, dat de gelovige een Nieuw Hemels Jeruzalem verwachten mag. Een letterlijke Stad, die ook een geestelijke betekenis heeft als ‘de bruid’ omdat het de woonplaats van de verloste zal zijn… Een Heilige Stad die God ontwerpt én bouwt… Een Stad die voorlopig nog in de hemel is en NIET op de aarde!

Laten wij dan nu de rondzendbrief van paus Franciscus eens nader bekijken. Zie hoe deze mens de ‘koningen der aarde’ ertoe oproept om te ‘bouwen’ aan een ‘stad’ hier op aarde! Franciscus gebruikt hiervoor de woorden van Paus Benedictus XVI.

 

 

MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE
FRANCIS
FOR THE CELEBRATION OF THE
52nd WORLD DAY OF PEACE

1 JANUARY 2019

Good politics is at the service of peace

 

3. Liefdadigheid en menselijke deugden: de basis van de politiek ten dienste van de mensenrechten en de vrede

Paus Benedictus XVI merkte op dat “elke christen geroepen is om de naastenliefde te beoefenen op een manier die overeenkomt met zijn roeping en volgens de mate van invloed die hij uitoefent in de pólis (Stad!)… Wanneer geanimeerd door liefdadigheid, heeft toewijding aan het algemeen welzijn meer waarde dan een louter seculiere en politieke houding zou hebben … De aardse activiteit van de mens, wanneer hij wordt geïnspireerd en gesteund door de naastenliefde, draagt ​​bij tot de bouw van de universele stad van God, wat het doel is van de geschiedenis van de menselijke familie “. [4] Dit is een programma waarop alle politici, ongeacht hun cultuur of religie, kunnen instemmen, als ze willen samenwerken voor het welzijn van de menselijke familie en die menselijke deugden willen oefenen die alle gezonde politieke activiteit ondersteunen: rechtvaardigheid, gelijkheid, wederzijds respect , oprechtheid, eerlijkheid, trouw.

Aan het einde van de brief bevestigt de paus nogmaals dat wij, mensen, de ‘bouwers’ zijn;

– vrede met de hele schepping, herontdekking van de grootsheid van Gods geschenk en onze individuele en gedeelde verantwoordelijkheid als bewoners van deze wereld, burgers en bouwers van de toekomst.

Welke ‘universele stad van God’ bedoeld de paus? Zijn zij gericht op de hemelse stad, die eens vanuit de hemel neer zal dalen, of hebben zij het over een ‘stad’ hier op aarde, die reeds aanwezig is en door mensenhanden gebouwd is en wordt? Ieder jaar wordt vanuit het Vaticaan het ‘Urbi et orbi’ uitgesproken, een ‘zegen’ voor de stad (Rome?) en voor de wereld…

http://nl.wikipedia.org/wiki/Urbi_et_orbi

Deed Jezus niet het tegenovergestelde toen Hij de Vader bad;

Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.

Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

Johannes 17:9, 14-16

De Bijbel spreekt, naast het Nieuwe Hemelse Jeruzalem, ook nog over een andere stad die hier op aarde gebouwd wordt. Een stad die heel de wereld in zijn macht zal hebben, maar die God op Zijn tijd zal doen vallen!

En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.

Openbaring 14:8

En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.

En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

Openbaring 17:5,15,18

Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.
En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.
Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Openbaring 18:1-4

Op welke Stad hebt u uw hoop gevestigd?!