Een christelijk karakter

Het karakter van de christen komt tot uiting in zijn dagelijks leven. Christus zei:

“Elke goede boom brengt goede vruchten voort, maar een kwade boom brengt slechte vruchten voort.” Mattheüs 7:17

Onze Heiland vergelijkt zich met een wijnstok, waarvan Zijn volgelingen de ranken zijn. hij maakt duidelijk dat allen die Zijn discipelen willen zijn, vrucht moeten voortbrengen. Dan laat Hij zien hoe ze vruchtbare takken kunnen worden.

“Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook gij niet, als gij in Mij niet blijft.” Johannes 15:4

De apostel Paulus beschrijft de vrucht welke de christen moet dragen. Hij zegt dat:

“deze bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid” Efeze 5:9

En opnieuw zegt hij:

“De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Galaten 5:22, 23

Deze kostbare gaven zijn niet anders dan de beginselen van Gods wet, ten uitvoer gebracht in het leven. De wet van God is de enige ware maatstaf van zedelijke volmaaktheid. Deze wet werd praktisch geïllustreerd in het leven van Christus. Hij zegt van Zichzelf:

“Ik heb de geboden Mijns Vaders bewaard” Johannes 15:10

Alleen deze gehoorzaamheid kan voldoen aan de eisen van het woord van God.

“Hij, die zegt dat hij in Hem blijft, moet zelf alzo wandelen, als Deze gewandeld heeft.” 1 Johannes 2:6

We kunnen niet zeggen dat we hiertoe niet in staat zijn, want we hebben de verzekering:

“Mijn genade is u genoeg”  2 Korinthe 12:9

Wanneer we in de goddelijke spiegel – de wet van God – kijken, ontdekken we de verschrikkelijke goddeloosheid van zonde en onze verloren toestand als overtreders. Door berouw en geloof echter worden we voor God gerechtvaardigd en door Gods genade worden we in staat gesteld Zijn geboden te gehoorzamen.