De maatstaf van heiligheid bereiken

De apostel zelf (Paulus) streefde er gedurig naar die maatstaf van heiligheid te bereiken die hij zijn broeders voorhield. Hij schreef aan de Filippenzen:

“Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd.
Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” Filippenzen 3:7-14

Er is een treffende tegenstelling tussen de opgeblazen, zelfgerechtigde beweringen van hen die voorgeven zondeloos te zijn, en de eenvoudige taal van de apostel. Toch waren het de zuiverheid en de trouw van zijn eigen leven, die zo’n kracht gaven aan zijn vermaningen aan zijn broeders.