Zijn vriendelijke, liefhebbende zorg…

“Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7

Gods zorg is over al Zijn schepselen. Hij heeft ze allen lief en Hij maakt geen onderscheid, behalve dat Hij het meeste medelijden heeft met degenen, die geroepen zijn om de zwaarste lasten te dragen in het leven. Gods kinderen komen voor beproevingen en moeilijkheden te staan. Maar zij moeten hun deel aanvaarden met een opgewekte geest, bedenkend dat voor allen, die de wereld heeft veracht en verwaarloosd, God Zelf dit deel ten beste keren zal door Zijn genade over hen uit te storten.

Wanneer wij in moeilijke situaties komen te staan openbaart Hij Zijn macht en Zijn wijsheid in antwoord op elk nederig gebed. Heb vertrouwen in Hem, als een God Die gebeden hoort en beantwoordt. Hij zal zich aan u openbaren als de Ene Die in iedere onverwachte moeilijkheid kan helpen. Hij Die de mens schiep en Die hem zijn wonderbare lichamelijk, verstandelijke en geestelijke vermogens schonk, zal niets weigeren dat noodzakelijk is om het leven, dat Hij gaf, in stand te houden.

Hij Die ons Zijn Woord heeft gegeven – de bladeren van de levensboom – zal ons de kennis niet onthouden om te weten hoe wij in voedsel moeten voorzien voor Zijn hongerige kinderen. Er zijn sommige mensen, die bij voorbaat al leeuwen en beren op hun weg zien, of die de moeilijkheden zo groot maken, dat hun ogen verblind worden voor de vele zegeningen, waarvoor zij eigenlijk dankbaar zouden moeten zijn. De belemmeringen die zij ontmoeten en die hen ertoe moesten brengen hulp van God te vragen, Die de enige Bron van sterkte is, maken een scheiding tussen hen en God, doordat zij hen onrustig maken en hen doen klagen.

Is het goed dat wij ons op deze wijze aan ongeloof overgeven? Waarom zouden wij ondankbaar zijn en wantrouwend? Jezus is onze Vriend!

De ganse hemel stelt belang in ons welzijn. Onze bezorgdheid en onze vrees bedroeven de Heilige Geest van God. Wij moeten niet toegeven aan zorgen die ons alleen ontmoedigen en bezwaren en ons niet helpen om beproevingen te doorstaan. Hij nodigt allen uit die vermoeid en met zorgen belast zijn:

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Leg het juk af van vrees en wereldse zorg dat ge uzelf hebt opgelegd en neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.” MattheĆ¼s 11:28,29

Wij kunnen rust en vrede vinden in God.