De verlossende voorzienigheden van God

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn.” Romeinen 8:28

Het feit dat wij geroepen zijn om beproevingen te verdragen toont dat de Here Jezus in ons iets kostbaars heeft gezien, dat Hij verlangt tot ontwikkeling te brengen. Wanneer Hij in ons niets had ontdekt, waardoor Hij Zijn Naam zou kunnen verheerlijken, zou Hij geen tijd verkwisten om ons te verfijnen.

Hij werpt geen waardeloze stenen in Zijn oven.

Het is waardevol metaal, dat Hij bewerkt. God leidt Zijn kinderen nooit in een andere zin, dan zij zouden verkiezen geleid te worden, wanneer zij het einde konden zien vanaf het begin en zouden kunnen onderscheiden, wat de heerlijkheid zou zijn van het plan dat zij in vervulling doen gaan als mede-arbeiders met Hem.

Alles wat ons verward heeft in de voorzienigheden van God, zal ons duidelijk worden gemaakt in de toekomende wereld. De dingen die eerst moeilijk te begrijpen waren, zullen dan verklaard worden. Het ‘mysterie der genade‘ zal voor ons worden ontsluierd. Waar ons beperkt verstand eerst slechts verwarring en verbroken beloften ontdekte, daar zullen wij de meest volmaakte en schoonste harmonie vinden.

Dan zullen wij begrijpen dat een oneindige liefde de ervaringen, die voor ons de ergste beproevingen schenen te zijn, beval over ons te komen. Degene die doordrongen is met de Geest van Christus, blijft in Christus. De slag die voor hem bestemd was, treft de Verlosser, Die hem omringt met Zijn tegenwoordigheid. Alles wat over hem komt, komt van Christus. Hij behoeft het kwaad niet te weerstaan, want Christus is zijn bescherming. Niets kan hem raken, behalve als de Here het toelaat en ‘alle dingen’ die worden toegelaten, ‘werken mede ten goede voor degenen die God liefhebben’.

Onze hemelse Vader heeft wel duizend verschillende wegen om in datgene te voorzien, waarvan wij niets weten. Degenen die dit éne beginsel aanvaarden, namelijk de dienst aan God bovenaan te stellen, zullen bemerkten dat de moeilijkheden wegvallen en een effen pad voor hun voeten ligt.

Vertrouw, als een klein kind op de leiding van Hem, ‘Die de voeten Zijner gunstgenoten zal bewaren’ (1 Samuël 2:9)

Als wij onze wegen opdragen aan Hem, zal Hij onze schreden leiden.