Agenda 2030

De wereld staat op het punt om drastisch te veranderen. Reeds vele jaren zijn de grootste wereldse machten bezig om de totale wereldbevolking ‘onder controle’ te krijgen. Iets wat bijna onmogelijk lijkt, gaat binnen afzienbare tijd werkelijkheid worden. Al eerder hebben we aangegeven dat de steeds ingrijpendere maatregelen tegen de “klimaatverandering”, de vrijheid van de mensen zal beperken. Niet alleen praktisch, maar later ook op religieus gebied. Deze ‘Nieuwe Wereldorde’ is vandaag-de-dag dichter bij als ooit tevoren! Met de Agenda 2030 worden hiervoor grote en snelle stappen gezet…

Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen.

Bron: Rijksoverheid

Link: SDG’s Rijksoverheid

Een aantal punten zouden we graag belichten. Allereerst het punt dat het hier duidelijk gaat om Werelddoelen die gelden voor ALLE landen en ALLE MENSEN! Het maakt niet meer uit wat u gelooft, wat uw mening is wat betreft ‘klimaatverandering’ of ‘rechtvaardigheid’… Iedereen MOET meedoen! Voor wie dacht dat we nog in Nederland woonde, is dit het moment om wakker te worden… Nederland is al lang geen zelfstandige democratie meer. We staan onder de totale controle van Europa, de Verenigde Naties en de Rooms-katholieke macht…

Het andere punt is dan ook dat deze ‘werelddoelen’ het directe gevolg zijn van de pauselijke ‘Laodato Si’. Dus de ‘koningen’ van deze wereld geven hun kracht en macht over aan het pausdom door zijn encycliek om te zetten in regel-en wetgeving.                       (https://nl.wikipedia.org/wiki/Laudato_Si%27 )

We zien dan ook duidelijk dat de profetieën uit Openbaring 13 en 17 aan het vervullen zijn.

En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.
En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. (Dit beest is het pausdom en zijn macht zal weer wereldwijd hersteld worden.)

Openbaring 13:2-3

En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.
Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.

Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. (De wereldleiders zullen hun macht overdragen aan het pausdom en eensgezind zijn agenda ten uitvoer brengen “totdat de woorden van God volbracht zijn”.)

Openbaring 17:12-13, 17

Het trieste van dit verhaal is dat vele mensen denken dat deze wereld-regering goed bezig is ‘voor het milieu en voor de arme mensen’… Ze beseffen niet dat ze straks wakker worden in een soort Communistische Wereldstaat met één centrale regeringsmacht en zonder onze kostbare vrijheid!

Totale Controle

Laten we even kort een aantal doelen bekijken. Ze lijken op het eerste gezicht zo goed voor ‘alle’ mensen, maar dit gaat een hele bittere nasmaak krijgen… Deze beweging is echter niet meer te stoppen, totdat het te laat is…

 

 

Punt 1= Geen armoede meer in de wereld.

Een prachtig streven zou men zeggen, maar wat dit gaat betekenen is dat er een totale controle komt op alle betaalmiddelen en alle aardse grondstoffen die een land welvaart kunnen brengen. Er moet gedacht worden aan een wereldwijde her-verdeling van alle rijkdom. Dit zal in praktijk betekenen dat ‘het rijke westen’ hun welvaart zal moeten overhevelen naar de armere landen. Het betaalverkeer zal alléén nog digitaal plaatsvinden en de mensen die niet meegaan met deze beweging zullen niet meer kunnen kopen of verkopen… (Openbaring 13:17)

Punt 2= Geen honger meer in de wereld.

Het is opvallend dat dit niet valt onder het eerste punt. Geen armoede betekend doorgaans dat men fatsoenlijk te eten heeft, maar toch wordt het hier specifiek genoemd. Het ware doel achter dit ‘mooie voornemen’ is namelijk het totaal controleren van al het voedsel op aarde. Men gaat bepalen wie, wat en waar verbouwd mag worden en voor wie het voedsel bestemd zal zijn. Het zou mij niet verbazen als we straks een boodschappenlijstje krijgen van de overheid waarop staat wat we in de supermarkt mogen gaan halen! Hoe dan ook, wie het voedsel op aarde in zijn macht heeft, heeft de wereld in zijn macht!

Punt 3= Gezondheidszorg voor iedereen.

Hoe deze Nieuwe Wereldregering het voor elkaar gaat krijgen om voor ‘alle mensen’ op aarde betaalbare en goede zorg aan te bieden, is mij een raadsel! In het ‘rijke westen’ is de zorg al onbetaalbaar geworden voor veel mensen, dus hoe kunnen ze ooit de minder bedeelde deze zelfde peperdure zorg aanbieden!? De realiteit zal veel minder mooi moeten zijn dan het punt in eerste instantie doet vermoeden… Deze zorg zal waarschijnlijk vooral bestaan uit het verplichten van onderzoeken, donorschap en vooral inentingen. De trend dat kinderen die niet ingeënt zijn bijvoorbeeld niet naar school mogen, zal zich alleen maar verder uitbreiden…

En zo valt er over elk punt nog heel veel te zeggen, maar wij wilden in deze boodschap nog slechts één punt aanhalen als afsluiter…

Punt 17= Vrede, Recht en Sterke Instituten

Dit is een punt waarin we duidelijk zien dat deze doelen zullen leiden naar een nieuwe wereldorde. Hier wordt gesproken over sterke instituten die erop zullen toezien dat de opgelegde wetten door ALLE landen en ALLE mensen nageleefd zullen worden. Ongehoorzaamheid op wat voor gebied dan ook zal leiden tot maatregelen in de vorm van nog meer beperkingen en steeds zwaardere straffen… Omdat deze praktische maatregelen helemaal niets gaan verbeteren aan de zogenaamde ‘klimaatveranderingen’, zullen er uiteindelijk ook morele wetten ingevoerd worden, waaronder de verplichte heiliging van de zon-dag. Hierdoor zullen de christenen die de zevende dag heiligen, zoals God geboden heeft, in gewetensnood komen en de Bijbelse Profetieën zullen verder vervuld worden…

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (Het merkteken van pauselijk Rome is de zondag, de eerste dag, in plaats van de Sabbat, de zevende dag.)
en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Openbaring 13:15-17

We kunnen onze hoop vestigen op wetenschappers, regeringen en politiek-religieuze kerkleiders, maar de Bijbel voorzegt dat we dan bedrogen uit zullen komen… Beter zouden we onze hoop op Jezus Christus vestigen. Alleen Hij kan ons redden uit deze wereld die ten onder gaat en ons een plaats geven op de Nieuwe Aarde, waar geen dood, rouw, jammerklacht of moeite meer zal zijn, als deze eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21:4)