Angst voor klimaat-verandering leidt tot dwingende maatregelen…

De Schepper van hemel en aarde heeft in Zijn Woord geopenbaard dat de satan, door middel van wereldse machten (beesten), leugens en bedrog (tekenen), de mensen op aarde gaat misleiden tot op een punt, dat ieder mens in deze wereld een keus zal moeten maken.

Of ze zijn trouw aan de Schepper en Zijn Geboden en zullen hierom vervolgd worden, of ze gehoorzamen aan de eisen van het beest en het beeld van het beest waardoor ze het merkteken krijgen op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Er is slechts een heel klein restje mensen, die Licht krijgen in deze zaken en het is hun hemelse taak om dit Licht te delen met zoekende mede-gelovigen. We zullen eerst eens lezen wat Gods Woord openbaart over dit grootse gebeuren in de laatste dagen, waar wij in leven…

En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Openbaring 13:14-17

 

Het is in deze openbaring niet de bedoeling om de profetieën uit te leggen. Als u meer wit weten over het beest uit de zee, het beest uit de aarde en het merkteken van het beest, leest u dan zeker verder op onze site;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2018/01/02/merkteken-beest-12/

 

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2018/01/03/merkteken-beest-22/

 

Het merkteken van het beest (Dit beest is het Roomse Rijk, eerst keizerlijk- en vervolgens pauselijk-Rome) is de Roomse-zondags-rust in de plaats van de Sabbat van het vierde gebod van God. We weten dat dit teken opgedrongen gaat worden in deze wereld en we zien dat dit niet lang meer gaat duren. Hoe weten we dit? Omdat we gezien hebben dat de zogenaamde ‘klimaat-verandering’ gaat leiden tot steeds dwingender maatregelen, waaronder dus uiteindelijk de gevreesde zondags-wetten. Als deze zondags-wet gehoorzaamd wordt boven Gods zevende-dags Sabbat, dan wordt dit het ‘merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd.’

Alle regeringen van alle landen in de wereld zijn bezig met regels en wetten om de zogenaamde ‘klimaat-verandering’ een halt toe te roepen. Eensgezind, op een schijnbeweging van Amerika na, staan ze achter, of beter gezegd onder de pauselijke ‘laudato si’.

Laat u niet misleiden door de ‘koppige’ houding van Trump ten opzichte van ‘klimaat-verandering! Amerika, die het Beest uit de aarde is (Openbaring 13:11-17), wordt door Gods Woord aangewezen als de wereld-macht, die als éérste tot dwang en vervolgingen zal overgaan.

Als in  Amerika de kerk en de staat weer één zullen zijn, dan is het beeld van het beest gemaakt. Als dit beeld van het beest niet aanbeden wordt,( gehoorzaamd wordt), zal hierop de dood-straf staan en de zondags-wet zal één van de eisen zijn! Het klimaatakkoord van Parijs is momenteel één van de vele grote stappen die gemaakt worden, op weg naar een ‘nieuwe wereld-orde.’ De huidige onrusten van de zogenaamde ‘Gele-Vesten Beweging’, zijn de eerste directe gevolgen van de nieuwe regels en wetten die gemaakt ‘moeten’ worden om klimaat-verandering tegen te gaan… We mogen verwachten dat dit soort demonstraties, rellen en revoluties, de mensen op aarde ‘klaar’ zal maken om wereld-wijde morele wetten te accepteren. Straks zal de luidste roep om morele maatregelen, waaronder de zondags-wet, komen van hen die op de aarde wonen. De mensen-massa, die misleid is door de valse interpretaties van rampen en onrust…

Jezus zegt;

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.
En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Mattheüs 24:7-14

Nieuwsberichten in het Licht van de Profetieën

Neemt u toch een kwartiertje de tijd om onderstaande video te bekijken. Als de Engelse teksten tussendoor soms te snel gaan, kunt u het best de pauze-knop even gebruiken, zodat niets van deze boodschap u ontgaan zal. Als uw ogen geopend worden en u deze wereldwijde beweging ziet, in het besef dat dit door misleiding tot stand gebracht wordt, dan zult u misschien ook zien dat dit gaat leiden tot een wereld-wijde zondags-wet; Het Merkteken van het Beest!

 

De Derde Engel Zegt;

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.
En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.
Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Moge de HEERE ons behoeden en bewaren!