Zien met het oog van het geloof

Zie in geloof naar de kronen die weggelegd zijn voor de overwinnaars. Luister naar de jubelzang van de verlosten: “Waardig, waardig is het Lam, dat geslacht werd en ons verlost heeft voor onze God!” Probeert u zich dit zo werkelijk mogelijk voor te stellen. Stefanus, de eerste christelijke martelaar, riep in zijn strijd met de overheden en machten en boze geesten:

“Zie, ik zie de hemelen geopend, en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods.” Handelingen 7:56

De heiland der wereld werd hem geopenbaard als Een die uit de hemel op hem neerzag met de diepste belangstelling. Het heerlijk licht van het gelaat van Christus scheen op Stefanus met zulk een helderheid, dat zelfs zijn vijanden zijn gelaat zagen blinken als dat van een engel. Als we onze gedachten meer zouden richten op Christus en de hemel, zouden we een machtige steun hebben in het strijden van de oorlogen des Heren. Trots en eigenliefde en liefde voor de wereld zullen hun betekenis verliezen als we nadenken over de heerlijkheden van dat betere land, dat zo spoedig ons tehuis zal zijn. Naast de beminnelijkheid van Christus zullen alle aardse bekoringen weinig waarde hebben.

Laat niemand denken dat hij zonder ernstige inspanning van zijn kant de verzekering van Gods liefde deelachtig kan worden. Wanneer de geest zich lang heeft bezig gehouden met aardse dingen, is het moeilijk deze gedachten te veranderen. Wat het oog ziet en het oor hoort, trekt maar al te vaak de aandacht en eist onze belangstelling op. Als we de stad van God willen binnengaan en op Jezus willen zien en Diens heerlijkheid, moeten we hier reeds gewoon zijn Hem met het geloofsoog gade te slaan.

De woorden en het karakter van Christus moeten dikwijls het onderwerp van onze gedachten en onze gesprekken zijn. Iedere dag zou enige tijd besteed moeten worden aan een biddend overdenken van deze geheiligde onderwerpen.