Een voortschrijdend werk

Heiligmaking is een voortschrijdend werk. Petrus noemt ons de opeenvolgende stappen:

“En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.” 2 Petrus 1: 5-11

Als we deze weg volgen, zullen we zeker niet vallen. Zij die op deze wijze werken om de christelijke deugden te bezitten, hebben de zekerheid dat God zal medewerken door hen de gaven van Zijn Geest te schenken. Petrus richtte zich tot hen, die een even kostbaar geloof verkregen hadden:

“Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.” 2 Petrus 1:2

Door Gods genade kunnen allen die dit willen de stralende ladder beklimmen van de aarde naar de hemel, en ten laatste

 “Met gejuich en eeuwige blijdschap” Jesaja 35:10

ingaan door de poorten van de stad van God.

Onze Heiland vraagt alles van ons. Hij vraagt onze eerste en heiligste gedachten, onze zuiverste en diepste genegenheid. Als we werkelijk deel hebben aan de goddelijke natuur, zal Zijn lof gedurig in onze harten en op onze lippen zijn. Onze enige veiligheid ligt in onze volkomen overgave aan Hem, en in een constante groei in genade en in kennis van de waarheid.