Het Boek van de Profeet Daniël.

Het boek Daniël is een ongelooflijk belangrijk boek vol met profetieën en openbaringen, die onmisbaar zijn voor mensen die de Bijbel aannemen als het Onfeilbare Woord van God. Omdat een Dagelijkse Openbaring juist als doel heeft om dit soort Bijbelse boodschappen te delen met zoekende mensen, zullen we de hoofdlijnen uit het boek Daniël in een aantal delen uiteen zetten.

In het eerste hoofdstuk van het boek Daniël leren we de voorgeschiedenis kennen over hoe Daniël en zijn vrienden, als ballingen naar Babel werden gebracht. Daniël en zijn vrienden waren uit het koninklijk geslacht en uit de edelen,
jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning…

Niet zomaar een stel jonge mannen zoals we ze vandaag-de-dag tegenkomen dus!

Merk op dat God hen zegende, nadat ze weigerden om zich te besmetten met het onreine voedsel en met de wijn van de koning van Babylon. Dit voornemen van Daniël is gelijk een profetische les voor ons. Ook wij moeten ons voornemen om niet besmet te worden door de Wijn van Babylon! Gods Woord leert ons in het boek Openbaringen dat heel de wereld misleid is… (Openbaring 12:3-4,7-8) Misleid, omdat ze zich niet heeft onderworpen aan de richtlijnen en geboden van de Schepper! Misleid omdat ze Zijn Woord niet tot zich genomen hebben als maatstaf en Bron van Waarheid…

Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

Openbaring 17:2

En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Openbaring 17:5

Gods Woord is onze enige bescherming tegen de misleidingen van satan! De moedige gehoorzaamheid en het verlangen rein te zijn, maakte dat God ze bovenmatig kon zegenen…

Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.

Daniël 1:17

Dat het inzicht in visioenen en dromen aan Daniël gegeven werd om ook ons te laten weten wat er gebeuren gaat en wanneer het einde der tijden komt, is een bewijs van Gods alles-overtreffende Grootheid en Kennis! Alleen Hij verkondigt vele eeuwen van te voren, wat in latere dagen gaat gebeuren om ons te bemoedigen en te beschermen… Maar dan moeten wij wel Zijn Woord bestuderen!

Een geïnspireerde schrift-geleerde en schrijver schreef hierover het volgende;

Het onderzoeken van de profetieën mag beslist niet verwaarloosd worden, want juist het profetische gedeelte van de schrift is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zowel David als Petrus hebben dit eenstemmig betuigd.   Psalm. 119:105; 2 Petrus. 1:19

 

De volgende keer gaan we het hebben over het beeld uit de droom van Nebukadnezar. Ontdek hoe God op wonderlijk-eenvoudige wijze openbaart hoe deze wereld z’n beloop zal hebben, totdat Hij hier een einde aan maakt…

Het einde van deze wereld