Vandaag het laatste deel in deze serie over ‘De wijn van Babylon’.

Maria boodschap

Maria Boodschap is een katholiek feest dat wordt gevierd op 25 maart. Dit is het feest dat in vroeger tijden werd gehouden ter ere van de godin Cybele.

Cybele, met de vele borsten, de vruchtbaarheidsgodin en ernaast staat godin Diana.

 

Pasen en Pinksteren

Pasen werd op die dag gevierd omdat het de dag was ter eren van de godin Ishtar. In het Engels Easter, daar zien wij de naamsverwantschap. De vastenperiode van veertig dagen, was om de dood en opstanding van Tammuz te gedenken. Een veertigdaagse vastenperiode vinden wij ook in de Islam. Pinksteren werd geïntroduceerd in de katholieke kalender door Hormisdas, de bisschop van Rome in 519. De datums werden veranderd door Dionysius, zodat pasen een maand later werd gevierd dan het originele joodse paasfeest. Dat was om het meer in lijn te brengen met de datum van het oude heidense feest, en de nieuwe datum voor pasen werd onder dwang geïntroduceerd. Op deze dag werden er door de oudere volken vuren ontstoken en bakte men koekjes voor de koningin van de hemel met het oude gelijkzijdige kruis in een cirkel wat de zon voorstelde als een decoratie op deze ronde koeken. Zelfs nu nog wordt er met pasen speciaal brood gebakken. Het ei is ook een heidens symbool van wedergeboorte, en beschilderde eieren werden gewoonlijk op deze feestdag gegeten. Zelfs het oude Israël viel al voor de verleidingen van de oude Babylonische religie. In Jeremia 7:18 lezen wij:

“De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken.”

De kerkhistoricus Socrates schrijft de introductie van het paasfeest in de kerk toe aan de voortzetting van een oud gebruik, net zoals veel andere gebruiken zijn ingesteld.

Het paasvuur wordt op bergtoppen aangestoken…dit is een gebruik van heidense oorsprong. De kerk nam het gebruik over in de paas-ceremonie. (The Catholic Encyclopedia, article ‘Easter’)

(Semiramis/Ishtar/Easter and she gave birth to their son who she named Tammuz)

Het feest van de geboorte van Johannes

Dit is een rooms katholiek feest dat op 24 juni wordt gevierd, en het heeft te maken met de hoogste stand van de zon. In vroeger tijden was het een feest van Bel of Tammuz, en werd gevierd met het springen door een vuur of door een houten toren te verbranden, een gewoonte die in sommige landen nog steeds in zwang is, iets waar God ook tegen waarschuwt:

“Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar.” Deuteronomium 18:10

Babylon is inderdaad een passend symbool voor het afvallige systeem van de eindtijd dat de laatste geloofsafval tegen God en Zijn wet teweeg zal brengen.

“Daarom noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Here hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.” Genesis 11:9

De nieuwe wereldorde is een poging om een nieuwe toren van Babel op te richten en om alle mensen opnieuw in afvalligheid aan God, te verenigen. Babel betekent verwarring, en er wordt ons verteld dat de koningen van deze aarde overspel zullen plegen met Babylon

“Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.” Openbaring 17:2

Iedereen die de autoriteit van de bisschop van Rome accepteert, erkent daarmee de autoriteit van de koning van Babylon, of het een politieke of een religieuze macht is maakt niet uit. En als zodanig worden zij onderdaan van Babylon, en bewijzen haar eer in plaats van God.

DE KEUS IS AAN ONS!