Het Beeld van Nebukadnezar

In Daniël 2 lezen we een boeiend verslag van de droom die de ‘machtige’ koning Nebukadnezar, de koning van Babel, door de voorzienigheid van de Almachtige God, gekregen had. In deze droom, over een beeld die bestaat uit verschillende metalen en voeten van ijzer en leem, heeft God laten weten wat er in later tijd gebeuren zal! (Daniël 2: 28-30)

Dezelfde Voorzienigheid heeft er ook voor gezorgd dat wij, door het lezen en bestuderen van deze droom, zouden weten dat er één God in de hemel is, die de toekomst, zelfs tot het einde aan toe, geopenbaard heeft! Jezus heeft gezegd dat niemand de dag, nog het uur kent, waarop de Zoon des mensen komen zal, behalve de Vader (Mattheüs 24:36)

De HEERE laat ons echter wel weten wanneer Het Einde der Wereld en dus de Wederkomst van Jezus nabij is, voor de deur! (Mattheüs 24:32-35)

De Alwijze God heeft hiervoor onder andere een beeld gebruikt. Het beeld uit de droom zag er als volgt uit;

U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend.
Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons,
zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.
Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een Steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.
Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de Steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.

Daniël 2:31-35

Hier zien we dus de totale wereld-geschiedenis vanaf het koninkrijk Babylon, tot aan de voleinding der tijden! Dat is als de Steen, dat is Jezus Christus, wederkomt met Macht en Majesteit en een definitief einde maakt aan ALLE aardse, machten en koninkrijken! (Mattheüs 25:31)

Er zijn gelovige mensen en zelfs geloofs-gemeenschappen die leren dat de Bijbelboeken Daniël en Openbaring te moeilijk zijn om te begrijpen… Maar als mensen de moeite nemen om het wel te lezen en het willen begrijpen, dan zal God ze zeker niet in het duister laten. Sterker nog, er wordt in Daniël 2:36-45 al heel veel uitgelegd over wat het beeld van goud, zilver, brons, ijzer en ijzer en leem betekend! Heel duidelijk en overzichtelijk. Men hoeft dus niet te raden naar een betekenis. Koninkrijk na koninkrijk zal elkaar opvolgen, tot het einde komt van de eerste hemel en de eerste aarde en er plaats gemaakt wordt voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde! (Openbaring 21:1)

Ieder mens die Gods Woord serieus neemt, kan niet anders concluderen dan dat wij in de voeten van het beeld leven. We leven in het laatste tijdperk van IJzer en leem… Besef dat het ijzer, dat het Roomse rijk voorstelt, nog steeds aanwezig is! Zelfs tot het einde aan toe! Het Roomse rijk strijd nog steeds om zijn wereldwijde macht te herstellen, maar nu onder een sluier van christelijkheid… Terwijl de koning van dit “Roomse rijk” ( Rooms Katholieke Kerk) zijn Babylonische priester-gewaad nog steeds met trots draagt, lijkt heel de wereld blind wat betreft de on-bijbelse beginselen van dit aanbiddings-systeem.

 

De pauselijke mijter.

De vissenkop van de heidense Assyrische priester.

 

De paus met zijn tiara die hem onfeilbaar zou moeten maken… God dus…

Dezelfde triple-crown werd gebruikt door de heidense Sardanapalus III en het betekend zoiets als koning van de hemel, aarde en het dodenrijk. Dit is dus ook wat de pausen als titel toe eigenen…

Het bijzondere van de profetieën is dat God niet alleen laat weten wat er allemaal gebeuren gaat, voordat het gebeuren gaat, Hij laat ons zo ook weten hoe Zijn tegenstanders te werk zullen gaan en dat Hij de tijd bepaalt waarop Hij zal oordelen over alle kwade machten…

In Daniël 7 geeft God nog veel meer informatie over deze koninkrijken. Hierbij is het vooral het laatste dier, het vierde beest, het Roomse rijk, waar Daniël veel informatie over krijgt… Of kunnen we zeggen dat God ons hier veel informatie over heeft gegeven?! Dat is zeker zo en dat is zeker niet voor niets! Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben…