De vorige keer hebben we het gehad over het beeld uit Daniël 2. Dit keer gaan we hoofdstuk 7 erbij nemen. Het beeld uit de droom en de vier dieren uit het visioen zijn namelijk aanvullingen op elkaar en lopen zodoende parallel met elkaar.

We zien, als we Daniël 7 lezen, dat God wederom symbolen gebruikt die staan voor de desbetreffende koninkrijken. Ook hier is er geen reden om te twijfelen, want Daniël krijgt alles nog eens duidelijk uitgelegd. Het is mooi om te zien dat God ons steeds op het hart drukt dat Hij de uiteindelijke overwinnaar is! Hij verzwijgt niet dat de heiligen (de ware gelovigen) het niet makkelijk zullen krijgen, maar verzekert ons dat na een bepaalde tijd het oordeel komt en het koningschap aan de heiligen gegeven zal worden. Wat een waardevolle belofte!

Het gerechtshof hield zitting
en de boeken werden geopend.
Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.
Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd.
Ik keek toe in de nachtvisioenen,
en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand
als een Mensenzoon.
Hij kwam tot de Oude van dagen
en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.
Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap,
en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Daniël 7:10-14

In bovenstaand tekstgedeelte zien we hoe Jezus Christus bij de Vader komt om het Koningschap in ontvangst te nemen. Nu is Jezus nog werkzaam als onze Hemelse Hogepriester om onze zonden te verzoenen, maar dan ontvangt Hij de eeuwige heerschappij die in Daniël 2 omschreven wordt met de Steen die alles verbrijzeld en zelf uitgroeit tot een berg.

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

Daniël 2:44

Dit Koninkrijk is de enige hoop voor iedere christen! Dit Hemels Koninkrijk zal NIET ontwikkelen uit de aardse koninkrijken zoals veel mensen tegenwoordig hopen… Eerst wordt de aarde gereinigd en pas dan zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de Hemel. Als iedere gelovige dit ten volle zou beseffen, dan zouden er gelijk veel minder mensen misleid kunnen worden met populaire ideeën zoals; Een duizend-jarig vredesrijk hier op aarde of de noodzaak om allen samen te komen in een wereldwijde oecumene, om zo de wereld te redden van de ondergang… Gods Woord geeft geen hoop voor mensen die hun hoop op deze wereld en zijn leiders gezet hebben…

Wat de Bijbel wel doet is ons waarschuwen! Het vierde beest, het Roomse rijk, is het beest dat duidelijk het meeste indruk maakt op Daniël. Het verschilde van alle andere koninkrijken en er komt een bijzondere horen (koning, koninkrijk) op uit dit beest, tussen de tien horens die er eerst waren. Een engel geeft Daniël, en dus ook ons, uitleg over dit bijzondere dier en de bijzondere horen.

Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschilde van al de andere – uitzonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at, verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten –
en van de tien hoorns die op zijn kop zaten en van die andere, die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen.
Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon…

Daniël 7:19-21

  Hij zei het volgende:

Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn,
dat verschillen zal van al de andere koninkrijken.
Het zal heel de aarde verslinden,
het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen.
En de tien hoorns duiden aan dat
uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan,
en na hen zal een ander opstaan.
Die zal verschillen van die er eerder geweest waren.
Drie koningen zal hij vernederen.
Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken,
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn
bepaalde tijden en de wet te veranderen,
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven
voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Daniël 7:23-25

De Bijbel heeft het zo duidelijk geopenbaard, dat er een grote, anti-christelijke macht zou voortkomen uit het Roomse rijk. Het zal een vervolgende macht zijn, want de heiligen van de Allerhoogste zal hij ten gronde richten en deze macht zal de tijden en de wet van God veranderen… Niet dat iemand werkelijk Gods heilige wet kan veranderen, maar zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een bepaalde tijd. De geschiedenis leert ons dat er maar één macht is in deze wereld die aan al deze kenmerken voldoet en dat is het pausdom…

Maar wie beseft dit vandaag-de-dag nog?

Wordt vervolgt…