De Ram en de Geitenbok

We gaan het deze keer hebben over Daniël 8, waarin Daniël een visioen krijgt over een ram en een geitenbok. Gelukkig dat ook hier al direct veel uitleg gegeven wordt door de engel Gabriël, anders zou de fantasie van mensen en de werking van satan al snel niets van de ware betekenis overlaten…

En hij zei: Zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap, want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn.

Daniël 8:19

Het belangrijkste van deze hele profetie is dat God hierin aangeeft wanneer de tijd van het einde zal beginnen. Dit lezen we in vers 17;

Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen, en ik wierp me met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde.

Daniël kreeg zijn visioenen niet zozeer voor zichzelf, maar hij heeft ze opgetekend voor de gelovigen van de laatste generaties! De mensen die leven in de eind-tijd…

De tijd van het einde wordt aangegeven in vers 14,  Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. (Beter vertaald met; Dan zal het heiligdom gereinigd worden. K.J.) Deze 2300-dagen profetie gaan we hier niet verder behandelen, maar als u op onze site zoekt, dan zult u de uitleg vinden onder de studie over “de zeventig-weken profetie”. Buitengewoon belangrijk, vandaar dat er nogmaals de nadruk op wordt gelegd door de hemelse bode in vers 26;

Wat betreft het visioen van de avond en de morgen,
wat gezegd is, dat is de waarheid.
En u, houd het visioen geheim,
want er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal.

 

De ram met de twee hoorns die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië.
En de harige geitenbok is de koning van Griekenland, en de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. (Alexander de Grote).
En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen: vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan.

Daniël 8:20-22

Tot hier is er geen speld tussen te krijgen. De Bijbel is er heel duidelijk over. Het schijnt zelfs zo te zijn geweest, dat toen Alexander de Grote voor de poorten van Jeruzalem stond om het te veroveren, de Joodse leiders hem stonden op te wachten met het boek Daniël in de hand! Alexander was zo verrast dat ze al wisten dat hij zou komen en zou overwinnen, dat hij besloot verder geen slag te slaan tegen Jeruzalem. Het werd een vredige overname.

Maar als vervolgens “de kleine hoorn, die uitzonderlijk groot werd” geïdentificeerd moet worden, is de Bijbel niet zo specifiek. Toch is dit wel een zeer belangrijk deel van deze profetie, dus kan het zeker niet onbehandeld blijven. Er zijn globaal gezien twee theorieën in omloop over WIE deze hoorn, dit koninkrijk, moet voorstellen. De één is Waarheid, de ander een afleidings-manoeuvre. We zullen ze beide kort behandelen.

Antiochus Epiphanes of Rome

De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel.
Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het Sieraadland toe.
Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze.
Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn heilige woning neergeworpen.
En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.

Daniël 8:8-12

Over deze hoorn heeft de engel Gabriël verder nog het volgende te vermelden;

Aan het einde van hun koningschap,
wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt,
zal er een meedogenloze koning opstaan,
bedreven in slinkse streken.
Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht.
Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten,
het zal hem gelukken, hij zal het doen.
Machtigen zal hij te gronde richten,
ook het heilige volk.
Door zijn sluwheid
zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen.
Hij zal zich in zijn hart verheffen.
In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten.
Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan,
maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

Nou dat is een heleboel informatie. Over één ding kunnen we het eens zijn, deze kleine hoorn die uitzonderlijk groot werd, moet een enorme macht geweest zijn! Alles slaagde onder zijn hand door sluwheid en bedrog en machtigen zal hij ten gronde richten! Dat Rome hier aan voldoet, daar hoeven we geen twijfel over te hebben. Rome is al eerder vergeleken met het harde ijzer uit Daniël 2. Vervolgens wordt Rome in Daniël 7:7 beschreven als volgt; ...het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. Rome is, ook als we in de geschiedenisboeken kijken, het grootste en machtigste rijk dat ooit bestaan heeft! Dit past dus uitstekend bij de kenmenken van de kleine hoorn uit Daniël 8:9.

Wat bovendien buitengewoon interessant is, is het feit dat Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen krachtAls we nu even een blik werpen in het boek Openbaring 13:1-2, dan lezen we hier ook over een beest met tien horens en een godslasterlijke naam… Over deze macht staat geschreven; En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Wat een overeenkomsten!

Of er ook zoveel overeenkomsten zijn met de kleine hoorn en de beruchte koning Antiochus Epiphanes, dat bekijken we de volgende keer!