Daniël 12, het laatste hoofdstuk…

Het boek Daniël is zo vol van prachtige verhalen en wonderlijke profetieën, dat je er makkelijk een boek over zou kunnen schrijven. De paar hoofdstukken die we in deze serie bekijken zijn slechts een greep uit deze bron van informatie. Maar omdat het ook niet de bedoeling is dat men ‘verdrinkt’ in de bron, proberen we het overzichtelijk te houden. Vandaar dat we bijvoorbeeld hoofdstuk 11 maar even links laten liggen… Dat is misschien nog eens iets voor een andere keer.

Michaël de Grote Vorst.

In die tijd zal Michaël opstaan,
de grote Vorst,
Hij die uw volksgenoten bijstaat.
Het zal een benauwde tijd zijn,
zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest
tot op die tijd.
In die tijd zal uw volk ontkomen:
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

Daniël 12:1

Als de profetieën uit Daniël 11 vervult zijn, dan zal de tijd aangebroken zijn dat Michaël, de grote Vorst, zal opstaan. Vandaag gaan we ons bezig houden met de vraag;

Wie is Michaël?

Om tot een conclusie te komen zullen we enkele teksten lezen die steeds iets openbaren over Michaël.

 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

Openbaring 12:7-10

In Openbaring 12 lezen we dat er oorlog in de hemel is. De strijdende partijen worden duidelijk beschreven. Aan de ene zijde zien we Michaël en Zijn engelen en deze voerden oorlog tegen de grote draak en zijn engelen. De oude slang, die duivel en satan genoemd wordt is verslagen en neergeworpen uit de hemel, op de aarde… We kunnen onszelf de volgende vragen stellen; Wie heeft de satan verslagen? Wie is de aanvoerder van de hemelse engelen, die Zijn engelen genoemd worden? Deze overwinning betekend bovendien dat de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus is gekomen. In Openbaring 12:11 lezen we; En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Dus de overwinning van Michaël Is de overwinning van het Lam, Jezus Christus!

We gaan naar de volgende tekst;

Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!

Judas 1:9

Hier lezen we dat Michaël, de aardsengel genoemd wordt. Deze engel heeft bovendien macht over leven en dood, want Hij heeft het lichaam van Mozes weer tot leven gewekt om hem mee te nemen naar de hemel. Vandaar dat zijn lichaam nooit gevonden is (Deuteronomium 34:6) en vandaar dat Mozes en Elia, die levend de hemel was ingereden, aan Jezus konden verschijnen op de berg. (Lukas 9:30)

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Tessalonicenzen 4:16-17

In bovenstaande tekst leren we nog meer over Michaël, de aardsengel. Hier lezen we over de wederkomst van Jezus Christus, de Heere en wordt aangegeven dat Zijn stem, de stem van een aardsengel is. Of mogen we zeggen dat Zijn stem, de stem van de Aardsengel is…

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf;
en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.
Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen,…

Johannes 5:25-28

U ziet, het wordt steeds duidelijker. Michaël een andere naam van Jezus Christus die Hij al had voordat Hij Zijn heerlijkheid aflegde om mens te worden en de zonde te overwinnen in het zelfde vlees als u en ik, om ons tot voorbeeld te zijn en opdat wij in Zijn voetstappen zouden volgen om zo in Zijn kracht ook de zonden te overwinnen!

Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Openbaring 3:21

Zo ziet u, dat er al heel wat te zeggen is over alleen al een Naam. En dan hebben we nog niet eens bekeken wat Zijn Naam eigenlijk betekend!

Michaël betekend; Hij Die is wat God is. 

Volgende keer gaan we verder met Daniël 12 en willen we bekijken wat het betekend als ‘Michaël zal opstaan’…