Brand in Notre Dame.

Op 15 april, 2019 brak er brand uit in de Notre Dame, die door paus Pius VII in 1805, verheven was tot ‘bacilica minor’. Er ging een golf van verslagenheid door de wereld, die men zou verwachten wanneer er een groot aantal levens verloren zouden zijn gegaan, maar dit was gelukkig niet het geval. Ondanks dat er nul doden betreurt hoefden te worden, werd de roomse paus door nagenoeg alle wereldleiders hun medeleven getoond. Zelfs de Amerikaanse president Trump, heeft Paus Franciscus persoonlijk gecondoleerd en toegezegd dat hij de wederopbouw zou steunen, zowel met belastinggeld als ook met een persoonlijke gift.

Grote verslagenheid en rouw, vanwege de brand in een gebouw… Maar waarom eigenlijk? Gaat dit alleen om het verlies van kapitaal en oude ‘kunst-schatten’, of zit het sentiment ook in de geschiedenis van het gebouw en waar het gebouw hierdoor symbool voor staat? Over deze geschiedenis willen we enkele punten belichten.

De Notre Dame, een Onchristelijk Bouwwerk

Allereerst zullen we eens bekijken waarom dit roomse bouwwerk gebouwd moest worden. Was het ter ere van Jezus Christus, de Verlosser der wereld? Nee, dat toch zeker niet…

Op de plek van de Notre- Dame stond voor die tijd een Romeinse tempel. En daarna een vroegchristelijke basiliek.
In de 3e eeuw na Christus groeide in Parijs het aantal christenen. En in 1160 werd Maurice de Sully bisschop van Parijs. Sully gaf de opdracht voor de bouw van de kathedraal. De Notre-Dame de Paris, de ‘Onze lieve vrouwenkerk van Parijs’ werd gewijd aan Maria. De kathedraal zou in de vroeggotische stijl gebouwd worden. In 1163 werd de eerste steen in het bijzijn van Paus Alexander III gelegd. (Bron:www.parijs.nu)

Dat deze kathedraal gebouwd is op de ‘gewijde grond’ van een Romeinse afgodische tempel, is geen toeval. Het rooms katholicisme is per definitie het oude veelgoden-systeem, omgedoopt in een ‘christelijk’ jasje! Maria, die de plaats heeft gekregen van de ‘godin van de hemel’ en fungeert als mediator tussen God en mens (?!), wordt geëerd door dit bouwwerk. Jezus Christus en Zijn verlossings-werk wordt zodoende verloochent en moet plaats maken voor de aanbidding van ‘heiligen’ (doden die aanbeden worden als afgoden) en relikwieën. 

Maar er is meer over deze ‘Dame’ te vermelden. Tijdens de ‘Franse Revolutie‘, toen het atheïsme op bloedige wijze wraak uitoefende op alles wat met religie te maken had, werd de Notre Dame de ‘tempel’ van de godin van de ‘Rede’.

“Nadat de godin door de voorzitter was omhelst, werd ze op een praalwagen geplaatst en te midden van een zeer grote menigte naar de Notre Dame gebracht, om daar de plaats van de godheid in te nemen. Daar werd ze op het hoogaltaar geplaatst en door alle aanwezigen aanbeden.”

Alison, vol. 1, ch. 10

Deze goddeloze gebeurtenissen tijdens de Franse Revolutie, waren in de profetieën van de Bijbel reeds voorzegt.

En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben (het oude- en nieuwe-testament), zal het beest dat uit de afgrond opkomt (de atheïstische Franse regeringsvorm), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.(Bijbels werden verbrand, gelovigen vermoord)
En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad (Parijs), die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. (In geestelijke zin…)

Openbaring 11:7-8

Sodom staat voor de onheilige, losbandige en bloeddorstige geest die in deze mensen heerste (Gen. 19) en Egypte staat symbool voor het atheïsme. Het atheïsme spreekt immers met dezelfde woorden als de Egyptische Farao; “Wie is de Here, naar wie ik zou moeten luisteren? Ik ken de Here niet!” (Exo. 5:1-2)

Deze gebeurtenissen geven zo’n gebouw zijn symbolische waarde. Maar laten we eerlijk wezen, voor de Protestante christenen, die z’n geloof baseert op de Bijbel, is er werkelijk niets aan dit gebouw dat bewondert behoeft te worden… Er is bovendien nog de ‘Vergeten Geschiedenis’, waarbij ook de Notre Dame haar functie vervulde… De vervolgingen van de Protestanten in Parijs kwam op 18 november 1534 weer tot een hoogtepunt. Na de ‘Dag van de Plakkaten’, waarop de onbijbelse praktijken van de katholieke mis werden bekent gemaakt, ontstond er behoorlijk wat onrust onder de katholieke meerderheid van de Parijse bevolking. Om deze onrust de kop in te drukken, werd het volgende georganiseerd; “Om de paniek tot bedaren te brengen werd in Parijs door de kerk het complete wapenarsenaal van het katholieke geloof van stal gehaald- van de relikwieën van de Sainte-Chapelle tot de heilige sacramenten- en in een processie, onder leiding van de bisschop van Parijs, rondgedragen in de stad. Er werd in de Notre-Dame een hoogmis gevierd en nog eens zes ‘ketters’ werden op de Place de la Grève levend verbrand.” (Parijs: De Verborgen Geschiedenis
Door Andrew Hussey)

Het is deze geschiedenis die de protestantse christenen voor ogen zouden moeten hebben als men het heeft over de Notre Dame van Parijs! Maar deze geschiedenis, waarvan de Bijbelse Profetieën getuigen dat er een wereldwijde herhaling zal plaatsvinden in de laatste dagen, is vergeten! Vele miljoenen zijn geschonken aan de rijkste ‘kerk’ ter wereld, om dit monument, dat staat voor ontrouw aan de Levende God, te herbouwen…

Waar investeert u in?

Vrees God,

en houd u aan Zijn geboden,

want dit geldt voor alle mensen.

God zal namelijk elke daad

in het gericht brengen,

met alles wat verborgen is,

hetzij goed, hetzij kwaad.

Prediker 12:13-14