Urbi et Orbi

Urbi et orbi (Latijn: voor de stad (Rome) en voor de wereld) is de traditionele zegen die de paus met Kerstmis en Pasen en bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld direct nadat een nieuwe paus gekozen is, of in een Heilig Jaar), uitspreekt vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome, om 12 uur ‘s middags. Formeel gezien gaat het om een apostolische zegen (of pauselijke zegen).

Meestal gaat deze zegen gepaard met een uitgebreide begroeting, een uitgebreide bespreking van problemen en aanmaning tot verbetering van verschillende zaken.

De term geeft van oorsprong aan dat een door het centrale gezag van de Rooms-Katholieke Kerk verrichte handeling of besluit voor de hele wereld geldig is. Mensen die sinds de jaren 30 van de 20e eeuw rechtstreeks naar de radio luisteren of (sinds de jaren 50) naar de televisie kijken, ontvangen ook de pontificale zegen en de bijbehorende absolutie. Toen Johannes Paulus II in zijn laatste levensdagen niet meer kon spreken, was er commotie over de geldigheid van de zegen. Maar zodra de paus de intentie heeft om te zegenen is de apostolische zegen geldig, ook al is hij niet verstaanbaar.

Bron:Wikipedia

De pauselijke ‘zegen’ voor de stad (Rome? of Babylon?! Openb. 14:8) en voor de wereld, is voor veel gelovige mensen op aarde één van de hoogtepunten in hun ‘geestelijk leven’. Al kunnen veruit de meeste mensen op aarde niet veel verstaan van wat de paus te melden heeft, het vertrouwen in deze kerkelijke koning is zo groot, dat twijfel aan de Bijbelse correctheid van zijn woorden gelijk staat aan de ernstigste zonden.

Toch gaan we vandaag deze katholieke traditie eens kritisch bekijken vanuit het Woord van God, de Maatstaf voor al onze leerstellingen…

Het eerste wat gelijk opvalt, is dat een zegen wordt gevraagd voor de ‘stad en voor de wereld’… Wat voor stad en wat van de wereld ze hier precies voor ogen hebben is niet echt duidelijk, maar Jezus zei;

Ik bid voor hen (Zijn discipelen). Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.

Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

Johannes 17:9,16

Het volgende punt dat we zullen belichten is het feit dat deze, “door het centrale gezag van de Rooms-Katholieke Kerk verrichte handeling of besluit voor de hele wereld geldig is!” Het is duidelijk dat deze ‘kerk’ zichzelf stelt bóven elke andere wereldse macht. Het Vaticaan heerst dus niet alleen over de katholieken, die zichzelf aan de paus en de kerk onderwerpen, maar over regeringen, koningen en over alle mensen op aarde… Deze macht stelt zich dus op als ‘god’ op aarde, ofwel de stedehouder van Christus op aarde… De Alter Christus.

Godslastering?!

De Bijbel geeft hier een bijzondere kijk op. Als een mens zich verheft boven de mens en zichzelf tot een god maakt, noemt de Bijbel dit ‘godslastering’.

De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een mens bent, uzelf God maakt.

Johannes 10:33

De huidige paus doet er werkelijk alles aan om de ‘goddelijke status’, die de paus van oudsher krijgt, van zich af te schudden… Niet omdat Franciscus niet voor ogen heeft de pauselijke troon boven alle tronen te verheffen, maar omdat deze jezuïet heel goed weet hoe hij het vertrouwen van de massa kan winnen. Hij vernedert zichzelf, zodat de wereld hem verheft! Deze tactiek blijkt een gigantisch succes, gezien zijn huidige wereldwijde aanzien…

 

Zegen of Vloek?

Het laatste punt van aandacht gaat naar het feit dat de pauselijke ‘zegen’ een ‘absolutie’ inhoud. Dit houd in dat een ieder die naar de Urbi et Orbi kijkt of luistert, een algehele vergeving van zonden krijgt! Dat is makkelijk, zou men kunnen zeggen! Er is geen berouw nodig en ook geen afkeer van de zonde, maar enkel de ‘zegen’ van de paus… Wist u dat Gods Woord dit soort ‘vergeving van zonden’ ook een godslastering noemt?!

En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart:
Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?

Markus 2:5-7

We weten allemaal wel dat Jezus ons leert, dat we elkaar moeten vergeven en niet boos moeten blijven op elkaar. Maar deze algehele vergeving van zonden, zoals de paus deze meent te kunnen geven, kan alleen door God worden gegeven! Dus ook hierin verheft deze kerk de paus tot op goddelijke hoogte en worden er wederom ‘godslasteringen’ gesproken. Deze ‘zegen’ door een mens gesproken, zal een vloek blijken te zijn…

Laten wij ons niet inlaten met deze hoogmoedige, misleidende macht, maar onze hoop zoeken in het Woord van God en aan de voeten van onze Heiland, Jezus Christus, Die in de hemel is!

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

1 Johannes 2:15-17

Amen