Een veelheid van mensen uit allerlei klassen kwamen luisteren naar de prediking van de apostelen en werden genezen van hun ziekten in de naam van Jezus – de naam die zo gehaat werd door de Joden. De priesters en oversten waren razend toe ze zagen dat de zieken genezen werden en dat Jezus als de Vorst des levens werd verheven. Ze vreesden dat spoedig heel de wereld in Hem zou geloven en dat zij dan beschuldigd zouden worden de machtige Heelmeester te hebben gedood. Maar hoe meer ze hun best deden om deze beweging te stoppen, des te meer mensen geloofden in Hem en keerden zich af van de leer van de Schriftgeleerden en Farizee├źn.

Vol afgunst grepen zij Petrus en Johannes en wierpen hen in de gevangenis. ‘s Nachts opende de Engel des Heren echter de deuren der gevangenis, voerde hen naar buiten en sprak;

“Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens.” Handelingen 5:20

Ernstig en getrouw getuigde Johannes van zijn Meester bij elke gelegenheid die zich voordeed. Hij zag dat voor de gemeente gevaarlijke tijden aanbraken. Satanische misleidingen verschenen overal. De geest van de mensen werd misleid door twijfel en bedrieglijke leerstellingen. Sommigen die voorgaven trouw te zijn aan het werk van God waren bedriegers. Ze loochenden Christus en Zijn evangelie. Zij brachten verderfelijke ketterijen in de gemeente en leefden in overtreding van de goddelijke wet.