Oorlog in de hemel

Wist u, dat de allereerste oorlog die gevochten is, op de meest onwaarschijnlijk lijkende plaats heeft plaatsgevonden? De Bijbel vertelt ons, dat er;

“Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.”

Openbaring 12: 7-9

Hoe begon deze oorlog en waar ging het om? Het antwoord op deze vragen onthult de reden achter de onrust, die de planeet aarde, evenals het menselijk hart, plaagt.

De profeet Ezechiël geeft ons inzicht in deze eerste oorlog en Satans opstand tegen God. Lucifer, die beschreven wordt als de gezalfde cherub, die zijn vleugels beschermend uitspreidt, was onberispelijk, toen hij geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd.

“U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld.
U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen.
Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.
Door de overvloed van uw handel”

Ezechiël 28: 14,15

Deze positie van bedekkende cherub (of engel) laat veel over Lucifers opstand zien. In het Oude Testament had God Israël een miniatuurmodel van Zijn troonzaal in de hemel gegeven, het heiligdom genaamd.

“En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.”

Exodus 25:8

Paulus schrijft, dat dit heiligdom een voorbeeld of blauwdruk van ‘hemelse dingen’ was.

“Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.”

Hebreeën 8:5

Binnenin was een speciale kamer, die het Heilige der Heiligen werd genoemd, waar zich de Ark van het verbond met de Tien Geboden bevond. Bovenop deze ark was een verzoeningsdeksel en aan iedere zijde van het verzoeningsdeksel was een cherub, die de genadetroon beschermde en de ark bedekte.

“Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el. Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel.
Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan.
De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn.
Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.
Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.”

Exodus 25:16-22

“Want de cherubs spreidden beide vleugels uit over de plaats van de ark: de cherubs bedekten de ark en zijn draagbomen vanboven.”

1 Koningen 8:7

 

Dit laat zien, dat Gods troon een genadetroon is en de basis daarvan, en van Zijn koninkrijk, is Zijn wet.