Oorlog in de hemel

Alle onrust op de wereld en in het menselijk hart is een gevolg van het geloof in Satans leugen, dat de mens Gods wet niet hoeft te gehoorzamen of dat hij zonder Gods hulp rechtvaardig kan zijn. Satan is zelfs zo ver gegaan deze leugen, onder een schijn van rechtvaardigheid, door te drukken; dit komt tot uiting in zogenaamde christelijke onderwijzingen, die leren dat Gods wet overbodig is, dat genade op één of andere manier de behoefte om Gods wetten te gehoorzamen teniet doet. Johannes waarschuwt tegen deze misleiding van zelfrechtvaardiging als hij schrijft;

“En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.
Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.”

1 Johannes 2:3,4

Satan is boos op hen, die niet in deze misleiding trappen.

“En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”

Openbaring 12:17

De Bijbel laat zien, hoe Satan zal werken om mensen te misleiden ten aanzien van Gods wet. De profeet Daniël beschrijft Satans poging om de wet te veranderen.

“Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven
voor een tijd, tijden en een halve tijd.”

Daniël 7:25

Waarom? Omdat Satan weet, dat door één gebod te veronachtzamen men schuldig is aan het breken van alle geboden.

“Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.
Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.”

Jakobus 2:10,11

Satan heeft daadwerkelijk één van de Tien Geboden listig veranderd en weinig mensen lijken zich dat te realiseren. Hij heeft juist dit van binnenuit de kerk gedaan. Wij moedigen u aan in gebed de Tien geboden te lezen zoals deze in Exodus 20 staan en te ontdekken welk gebod vervangen is door menselijke traditie.

Wanneer Satan christenen kan verleiden, leidt hij hen in feite tot zijn eigen anti-wet sentimenten. Aan het eind zal er een volk zijn, die de duivelse misleidingen weerstaat en trouw bewijst aan het hemelse koninkrijk. Zij zullen niet van Gods wet afwijken. De eerste oorlog ooit werd over Gods wet gevoerd. De laatste oorlog op aarde zal over hetzelfde gaan. Johannes schrijft over deze overwinnende groep;

“Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.”

Openbaring 22:14

Mag u deel uitmaken van die overwinnende groep!