Een vergelijking die je aan het denken zet…

Wat zegt God over de verandering van de 10 geboden?

 

“Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening,
zij verbreken het eeuwige verbond.”

Jesaja 24:5

 

Jezus Christus zegt:

“Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.”

Mattheus 5:18

“Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.”

Jacobus 2:10

 

Wie was verantwoordelijk voor deze verandering?

De hervormers zeiden dat het christelijk geloof alleen gebaseerd is op de Heilige Schrift. Daarom moest Maarten Luther zich het volgende verwijt laten welgevallen door de katholieke theoloog Prof. Dr. Johann Eck:
‘De kerk heeft het feest van de Sabbat (zaterdag) verplaatst naar de zondag op basis van haar eigen autoriteit. En niet op basis van de Heilige Schrift. De Sabbat wordt duidelijk voorgeschreven in de hele Bijbel. En in het gehele evangelie staat niet dat de Sabbat is opgeheven, noch bij Paulus, noch in de gehele Bijbel en dat de zondag is ingesteld. Daarom is het gebeurd onder verantwoordelijkheid van de apostolische kerk, geheel zonder de Heilige Schrift… Wil je alleen gehoorzaam zijn aan de Schrift, dan moet je ook de Sabbat houden… die van het begin van de wereld werd gehouden’ J. Eck, in Gesprek met Maarten Luther, pp. 99-100.

De beroemde theoloog Edward T. Hiscox, Uitgever van het Handboek van Baptisten, zei:
‘Er was en is een wet om de Sabbatdag te heiligen, maar die Sabbatdag is niet de zondag… Er zal met een zekere triomf gezegd worden, dat de Sabbat was verplaats naar de eerste dag van de week… Waar kunnen wij het bewijs van zo’n verandering vinden? Niet in het Nieuwe Testament, zeker niet. Er is geen Schriftuurlijk bewijs van de verandering van de Sabbat van de zevende naar de eerste dag van de week. Verder vertelt Hiscox: ‘Natuurlijk weet ik heel goed dat de zondag ingevoerd werd in de vroege christelijke geschiedenis als een religieuze dag, zoals wij leren van de vroege kerkvaders en andere bronnen, maar wat is het jammer dat deze dag gebrandmerkt is met het teken van heidendom en de naam draagt van de zonnegod, toen deze dag werd overgenomen en geheiligd werd door het afvallige pausdom en nagelaten werd als heilige erfenis aan het protestantisme…

Treft u dit persoonlijk?

De tien geboden openbaren ons wie God werkelijk is. Deze zijn een uitdrukking van Zijn wezen, want wetten weerspiegelen het karakter van diegene die ze maakt. Dus, zoals God onveranderlijk is, is ook Zijn wet onveranderlijk. Zijn wet bestaat voor altijd en eeuwig.

“Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd,
ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen.”

Maleachie 3:6

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”

Hebreeën 13:8

“De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid”

Psalm 111:7,8

God zelf verkondigde de 10 geboden met Zijn eigen stem.

“Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zo moet u tegen de Israëlieten zeggen: U hebt zelf gezien dat Ik met u vanuit de hemel gesproken heb.”

Exodus 20:22

En God schreef deze met Zijn eigen vinger op stenen tafelen.

“En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God.”

Exodus 31:18

In werkelijkheid wil Hij graag dat alle mensen gered worden en dat alle mensen de waarheid leren kennen.

“Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.”

1 Timotheüs 2:4

Echter, de mensen moeten God en Zijn verordeningen accepteren om daarnaar te leven. Daarom gelden de 10 geboden voor alle mensen.

“De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit:
Vrees God,en houd u aan Zijn geboden,want dit geldt voor alle mensen. “

Prediker 12:13

Ze gaan veel dieper en bepalen niet alleen ons handelen maar ook onze gedachten en gevoelens. Jezus zei:

“Wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.”

Mattheüs 5:28

De overtreding van de 10 geboden wordt tot zonde gerekend en de zwaarwegende consequentie is het oordeel van de dood. Volgens de wet moesten alle mensen de eeuwige dood sterven. Waarom bestaat dan de wet van God, behalve om ons tot de dood te veroordelen?

“Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet.”

Romeinen 7:7

Wanneer ik geen wet nodig heb, dan zal ik niet erkennen dat ik zondig. Ik heb in dat geval ook Jezus Christus en Zijn verlossing niet meer nodig. Ik word tot mijn eigen maatstaf en leef in zonde zonder dat te weten, omdat ik mijn eigen begrip heb van recht en onrecht. Moderne samenlevingen die Goddelijke verordeningen niet meer accepteren, leggen hun eigen maatstaf aan van wat recht en onrecht is. Wanneer de Goddelijke maatstaf afgeschaft wordt of veranderd wordt, dan begint de samenleving langzaam maar voortdurend in verval te komen. Wij kunnen het tegenwoordig overal duidelijk waarnemen.

De wet kan ons niet verlossen. De verlossing geschiedt door genade door het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. God redt ons eerst en dan verwacht Hij van ons gehoorzaamheid om ons aan te passen aan de Goddelijke maatstaf. De enige beweegreden voor vrijwillige gehoorzaamheid is liefde. Liefde tot God (gehoorzaamheid) en liefde tot onze medemens (daden). Wie deze liefde heeft, vervult automatisch de wet. Om de geboden van God te kunnen houden, hebben we een nieuw hart nodig, waarin de Geest van God woont.

“Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.”

Ezechiël 36:27

Geeft u uzelf vandaag nog aan Jezus! Belijd aan Hem dat u Zijn wet hebt overtreden. In 1 Johannes 1:9 staat:

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”

Verheugt u zich op een nieuw leven met God. Ervaart u de bijzondere zegen en de kracht van een op God gericht leven, dat alle geboden van God, uit liefde aan uw Verlosser, praktiseert.

“Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.”

1 Johannes 5:3,4