Waar de strijd over gaat…

De strijd met de zonde

De mens heeft een agressieve wil, en is steeds bezig om de dingen naar zijn hand te zetten. Wanneer die wil aan de zijde van God en van het goede wordt gebracht, dan worden de vruchten van de Geest in het dagelijks leven zichtbaar. En God belooft:

“Heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt.” Romeinen 2:10

Als satan toegestaan wordt om onze wil te vormen, dan gebruikt hij die om zijn eigen doelen te bereiken. Hij verzint theorieën die tot ongeloof leiden, en zet het hart van de mens aan tot strijd tegen het woord van God. Hij probeert aanhoudend en met volharding mensen te vervullen van zijn haat en vijandschap tegen God, en hen op te hitsen tegen de instellingen en voorschriften  van de hemel en tegen de werking van de Heilige Geest. Hij brengt alle kwade machten onder zijn vaandel, en met hem als generaal voert hij hen naar het slagveld om goed met kwaad te bestrijden.

Weersta de machten van het kwaad

Satan is er op uit om God van de troon van ons hart te stoten, en de natuur van de mens naar zijn eigen verwrongen beeld om te vormen. Hij stimuleert al onze kwade neigingen, en wekt onheilige hartstocht en ambitie op. Hij zegt: Ik zal jullie al die macht, eer, rijkdom en zondig genot geven. Maar zijn voorwaarden zijn, dat we onze integriteit inleveren en ons geweten tot zwijgen brengen. Zo haalt hij onze menselijke eigenschappen omlaag, en maakt ze tot gevangenen van de zonde. God roept mensen op, de machten van het kwaad te weerstaan. Hij zegt:

“Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God.” Romeinen 6:12,13

Het leven van christenen is oorlog

 “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke boosheden in het lucht.” Efeze 6:12

In deze strijd van gerechtigheid tegen ongerechtigheid kunnen we alleen met hulp van God overwinning behalen. Onze eindige wil moet aan de wil van de Oneindige onderworpen worden. Onze menselijke wil moet samen gaan met Gods wil. Dan komt de Heilige Geest ons te hulp. En dan is elke overwinning een bijdrage aan het herstel van het door God verworven eigendom, aan het herstel van Zijn beeld in onze ziel.

Hulp van de Heilige Geest

De Heer Jezus werkt door de Heilige Geest, want Hij is Zijn vertegenwoordiger. Door Hem brengt Hij geestelijk leven in onze ziel. Hij geeft ons kracht voor het goede en reinigt ons van zedelijk verderf. En Hij maakt ons geschikt voor Zijn koninkrijk. Jezus wil rijke zegeningen en overvloedige gaven aan mensen schenken. Hij is de wonderbare Raadsman, oneindig in wijsheid en kracht. En als wij de kracht van Zijn Geest erkennen, en ons aan Zijn vorming willen onderwerpen, dan zullen wij in Hem volmaakt zijn.
Wat een gedachte!

In Christus “woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt in Hem.” Kolossenzen 2:9,10 Nooit zal het hart van de mens weten wat geluk is. Tot het zich onderworpen heeft aan het vormen door de Geest van God. De Geest vormt onze vernieuwde ziel naar het voorbeeld: JEZUS CHRISTUS. Onder invloed van de Geest wordt vijandschap tegen God veranderd in geloof en liefde, en trots in nederigheid. Onze ziel leert de schoonheid van de waarheid onderscheiden en Christus wordt geëerd door een uitmuntend en volmaakt karakter. Wanneer deze veranderingen tot stand komen, beginnen engelen verrukt te zingen. God en Christus verheugen zich over zielen die naar Gods gelijkenis zijn gevormd.