Het Oordeel Komt…

En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Openbaring 14:6-7

God, de Schepper van hemel en aarde, is een liefdevolle, barmhartige en geduldige God. Maar omdat Hij óók zuiver rechtvaardig is in Zijn karakter, bereikt de gevallen mensheid ook steeds weer een punt waarop de maat van de ongerechtigheid vol is. We zien dit door de gehele menselijke geschiedenis heen steeds weer. De mensen dwalen steeds verder af van God en Zijn bepalingen en als de hoop op bekering verloren is, dan volgen Gods oordelen. De voorbeelden van de zondvloed, de vernietiging van Sodom en Gomorra, maar ook de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 na Chr. leren ons dat onze Goede Vader, Die hetzelfde liefdevolle karakter heeft als Jezus Christus, niet eeuwig het kwaad z’n gang zal laten gaan. Ook wij leven anno 2019 in een tijd dat de maat van de ongerechtigheid in deze wereld VOL geraakt!

Het goede nieuws en onze enige hoop is dat de Bijbel alle kennis bevat, die de gelovige moet toepassen in zijn leven om genade te vinden bij God. Als wij ijverig de wil van de Vader doen, zal Hij ons ook bewaren in de tijd van het oordeel!

Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.
Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.
Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid.

Jakobus 2:10-12

Wij behoren te leven in het besef dat we geoordeeld zullen worden door ‘de Wet van de Vrijheid’. De gedachte dat je niet vrij kunt zijn, als je je aan de wet moet houden bestaat in de Bijbel niet. Als iedereen zich aan Gods Tien-Geboden zou houden, dan zou er vrede zijn op aarde èn vrede tussen God en Zijn schepsels.

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit:

Vrees God,

en houd u aan Zijn geboden,

want dit geldt voor alle mensen.

God zal namelijk elke daad

in het gericht brengen,

met alles wat verborgen is,

hetzij goed, hetzij kwaad.

Prediker 12: 13-14