De Tien Geboden, Gods Maatstaf in het Oordeel.

Toen sprak God al deze woorden:
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
U zult niet doodslaan.
U zult niet echtbreken.
U zult niet stelen.
U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin. noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Exodus 20:1-17

Dit zijn de Tien Geboden die de HEERE met Zijn eigen vinger in de stenen tafelen geschreven heeft. Deze geboden moesten in de Ark des Verbonds gelegd worden, onder het gouden verzoendeksel, in het heilige-der-heilige. Als dit niet een onbetwistbare uiting is van de heiligheid van deze Tien Geboden! Heel de tempeldienst en heel de offerdienst hadden maar één doel en dat was het verzoenen van de overtreding van deze heilige wet! Als we dit beseffen, dat Jezus Christus, de vervulling van de tempeldienst, moest leiden en sterven, om aan de eis van het overtreden van deze wet te voldoen, hoe is het dan te verantwoorden, dat deze wet vandaag-de-dag door talloze christenen overtreden wordt?! De meeste christenen weten wel dat de ‘Roomse kerk-staat’ in 321 na Chr. de heiligheid van de ware zevendedags-sabbat heeft willen verschuiven naar de eerste dag van de week, de zon-dag. Veel minder christenen zijn zich nog bewust van het feit dat de zon-dag gedurende vele eeuwen aan de gelovigen is opgedrongen door de Roomse kerk en dat de gelovigen die trouw bleven aan de door God gegeven rustdag als ‘ketters’ vervolgd en gedood werden… Een droevige gebeurtenis die de HEERE al eeuwen van te voren heeft laten optekenen door Zijn geliefde profeet Daniël;

Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken,

de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.

Hij zal erop uit zijn

bepaalde tijden en de wet te veranderen,

en zij zullen in zijn hand worden overgegeven

voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Daniël 7:25

Maar wist u ook, dat dezelfde Roomse kerk Gods heilige geboden nog meer heeft verandert? Zij hebben naast de ‘verandering’ van de sabbat-dag, ook het tweede gebod totaal verwijdert! Om toch weer op tien geboden te komen hebben ze het laatste gebod in tweeën gedeeld! Vele miljoenen christenen leven door dit toedoen als overtreders der wet, terwijl ze zichzelf veilig wanen op de dag van het oordeel… Wat een gevaarlijke misleiding! De HEERE roept dan ook met krachtige stem;

Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Openbaring 18:4