De Laatste Druppel…

Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook.
Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent.
U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen!

Handelingen 7:51-53

Stefanus, die vol van de heilige Geest was en grote wonderen en tekenen deed onder het volk, was door de Geest bewogen om een laatste oproep tot bekering te doen tegenover de leiders van het volk. Maar in plaats van tot inkeer te komen en berouw te tonen, barstten hun harten van woede en wierpen ze de trouwe knecht van Christus de stad uit en stenigden hem… Met deze vreselijke gebeurtenis was er een einde gekomen aan het speciale verbond tussen God en de Joden als ‘heilige natie’. Het nieuwe verbond zou nu toegankelijk zijn voor een ieder die Jezus Christus aannemen als hun persoonlijke Verlosser, ongeacht afkomst of bloedlijn.

Dat hier werkelijk een einde gemaakt werd aan de genade-tijd voor de onbekeerde Joden, zien we door het visioen die Stefanus kreeg vlak voor ze hem grepen;

Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.

En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.

Handelingen 7:55-56

Dit ‘staan’ van Jezus heeft een bepaalde betekenis in Gods Woord. Het heeft te maken met ‘het sluiten van de deur der genade’ en met oordeel, zo leren de volgende teksten ons;

Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen,
namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is ‘opgestaan’ en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt.

Lukas 13: 24-25

U liet een oordeel uit de hemel horen;
de aarde vreesde en werd stil,
toen U, o God, ‘opstond’ ten oordeel,…

Psalm 76:9-10

Het is voor een ieder van ons belangrijk om te beseffen dat als de HEERE de genade-deur sluit en daarmee het oordeel over de mensen vastgesteld heeft, dit niet betekend dat ook op dat zelfde moment de straf tot uitvoer gebracht wordt. De Joden die zich hier definitief tegen de werking van de Heilige Geest verzet hadden, kregen nog veertig jaar, dat is één Bijbelse generatie of geslacht, om de maat vol te maken, of tot inkeer te komen. Het uitzonderlijke geval van Saulus, die door Jezus persoonlijk geroepen werd tot het apostelschap, kan echter niet als voorbeeld dienen voor de massa. Saulus, die Paulus genoemd werd, was een door Christus uitverkoren werktuig om veel te lijden en hard te werken voor de Naam van Jezus Christus.

In het jaar 70 na Chr. werd Jeruzalem definitief vernietigt door het Roomse leger onder leiding van Titus. Zo werden na een vreselijke belegering de stad en het heiligdom, die al lang verlaten waren door de HEERE, vernietigt zoals geprofeteerd was in de Schrift;

Sion zal als een akker omgeploegd worden,
Jeruzalem zal tot puinhopen worden…

Jeremia 26:18

Terug naar onze tijd

De grote vraag is nu, wat hebben wij hier van geleerd?! Zijn wij als de kinderen van Israël die wel naar de stem van God luisteren en als dood voor de wereld zijn, maar levend voor God? Ook wij worden geroepen ons te bekeren en Gods geboden in acht te nemen, want het uur van Zijn oordeel is ook voor ons gekomen! Kiezen wij om Zijn wil te doen en niet de onze? Kiezen wij voor vrede met God of voor vrede met de wereld? Hoe lang hebben wij nog? Wanneer sluit voor ons de deur der genade?

En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.
En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.
Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen.

Openbaring 14:6-10, 12

Het Oordeel Komt, Bekeert U