Het Begin van het Einde

Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.
En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen,
en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.

Openbaring 7:3

In het bovenstaande tekstgedeelte lezen we dat er vier engelen bezig zijn om de vier winden tegen te houden, die de aarde, de zee en de bomen schade toe gaan brengen. In de Bijbelse Profetie staan ‘winden’ voor ‘onrusten’ of ‘oorlogen’. De ‘vier hoeken’ en de ‘vier winden’ geven aan dat het hier om een wereldwijde gebeurtenis zal gaan… Deze geest van oorlog zal echter pas losgelaten worden wanneer de engel uit het Oosten de dienaren van de Levende God aan hun voorhoofd verzegeld hebben! Dit betekend dat God wacht totdat Hij een geheiligd volk heeft op aarde, die door de Kracht van het Eeuwig Evangelie alle zonden afgelegd hebben en een volkomen geloofsvertrouwen ontwikkeld hebben, voordat Hij toelaat dat satan zijn laatste misleidende en vernietigende werken kan doen.

De Bijbelse Profetieën verkondigen een trieste situatie voor de mensen die zich niet klaarmaken voor wat komen gaat nu het nog redelijk rustig op aarde is. Nu de ‘winden’ nog tegen gehouden worden zouden alle christenen zich moeten voeden met het Brood dat uit de hemel is neergedaald en elke dag moeten strijden tegen de laatste sporen van het kwaad dat nog in hun karakters verborgen zit, want straks is het te laat!

Zie, er komen dagen,
spreekt de Heere HEERE,
dat Ik honger in het land zal zenden;
geen honger naar brood,
geen dorst naar water,
maar om de woorden van de HEERE te horen.
Dan dolen zij van zee tot zee,
van noord tot oost trekken zij rond,
om het woord van de HEERE te zoeken,
maar zij zullen het niet vinden.

Amos 8:11-12

Als het straks te laat is om de Bijbel op te pakken en om deze te bestuderen, dan zullen velen in hun wanhoop ernaar zoeken, maar het niet vinden! Nu staat de deur nog open, om de Weg tot de Zaligheid te vinden, maar de mensen hebben het te druk met werken, sporten en werelds vermaak… Deze Hongersnood, die in aantocht is, zal plaatsvinden in de tijd dat God niet meer zal horen naar de gebeden van de half-bekeerde gelovigen en naar het roepen van hen die Christus, in deze tijd van schijnbare ‘rust’, verwerpen. Binnenkort zal de wereld nog wel voor een bepaalde tijd bestaan, maar zonder de Hoop die alleen in Christus is.

Het is nog niet te laat!

Nu is er nog Hoop! Nu kan een ieder die wilt zich nog bekeren en zich voeden met het Woord van God! we leven nu namelijk nog in de tijd dat het Eeuwige Evangelie verkondigt wordt op aarde en dat is goed nieuws. Er is nog Brood!

En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Openbaring 14:6-7

Zolang deze ‘engelen’ nog het eeuwige evangelie verkondigen is er nog Brood en Hoop voor hen die op de aarde wonen…  Maar ook deze boodschap zal straks verstommen. Dan zal nog slechts één maal de laatste luide roep vanuit Gods trouwe dienstknechten klinken, zoals deze is voorzegt;

 

Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Openbaring 18:1,4

Deze laatste roep zal gegeven worden door de 144.000 verzegelden, die het zegel van de Levende God in hun voorhoofden hebben ontvangen. (Vergelijk Openbaring 7:4 met Openbaring 14:1) Deze zullen nog één maal de aarde verlichten, omdat ze de heerlijkheid van Christus weerspiegelen terwijl ze Zijn laatste waarschuwing geven;

Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

De volgende keer zullen we zien wat de gevolgen zullen zijn voor de mensen die Gods waarschuwingen verwerpen, maar ook wat de ervaring zal zijn voor de verzegelden die het Lam volgen, waar Het ook naartoe gaat…