Eén Middelaar…

In dit tweede deel, waarin we duidelijk willen maken dat Gods genade niet eeuwig gaat duren, gaan we kijken naar de gevolgen van de keuzes die de mensen momenteel maken. Nemen ze Jezus Christus met twee handen aan, of vinden ze dat ze het prima redden zonder onze Middelaar… Zoals we vorige keer al aangaven zullen er straks veel mensen zoeken naar het Woord des Levens, maar dan zal het te laat zijn! Het is namelijk zo dat de Bijbel aangeeft dat éérst de genade tijd eindigt en dat dan pas Gods laatste plagen over de aarde uitgegoten zullen worden…

Maar eerst nog even over onze Middelaar, Jezus Christus, Die nog steeds dagelijks voor de berouwvolle zondaren pleit bij Zijn Vader… Hoe kostbaar is deze tijd, dat wij die benutten om onze zielen te laten reinigen en heiligen!

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.

Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons.

Hebreeën 9:11,24

 

Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

1 Timotheüs 2:4-5

God is Liefdevol, Geduldig en Barmhartig en wilt NIETS liever dan dat alle mensen gered zullen worden. Maar hoevelen sluiten hun oren voor Zijn Stem en gaan liever hun eigen weg? God pleit al met de mensen sinds de zondeval, van generatie op generatie en hier gaat binnenkort een einde aan komen zoals geprofeteerd door Salomo;

Hoelang zult u, onverstandigen, onverstand liefhebben,
zullen spotters spotternij voor zich begeren
en dwazen kennis haten?
Keert u zich tot Mijn bestraffing,
zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten,
Mijn woorden u bekendmaken.

Omdat Ik riep, maar u weigerde,
Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg,
omdat u al Mijn raad verwierp,
Mijn bestraffing niet hebt gewild,
daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang,
u bespotten wanneer uw angst komt,
wanneer uw angst komt als een verwoesting,
uw ondergang eraan komt als een wervelwind,
wanneer benauwdheid en nood over u komen.

Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden.
Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden,
omdat zij de kennis hebben gehaat
en de vreze des HEEREN niet hebben verkozen.
Zij hebben Mijn raad niet gewild,
al Mijn bestraffingen hebben zij verworpen.

Spreuken 1:22-30

God heeft Zijn Woord, Zijn Getuigenissen gegeven. Voor de één zal het de weg tot de zaligheid bevatten, maar voor andere zullen ze getuigen tegen hen, omdat ze niet geloofd hebben in Zijn Woorden en niet geloofd hebben in Zijn Zoon. De Bijbel geeft geen datum waarop de genadetijd zal sluiten, maar wel openbaart ze de gebeurtenissen die voor de sluiting en na de sluiting zullen plaatsvinden. De gebeurtenissen voor de sluiting, zoals het merkteken van het beest, zullen we nu niet bespreken. Daarvoor kunt u terecht op onze site! We gaan nog wel bekijken hoe de HEERE duidelijk maakt dat de hemelse genadetroon onbereikbaar wordt gemaakt en dat daarna de Zeven Laatste Plagen over deze verloren schepping uitgestort zullen worden…

En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.

Openbaring 15:8

Als niemand meer de tempel, dat is de ware Hemelse Tempel, kan binnen gaan, dan betekent dit dat Christus geen verzoeningswerk meer doen kan. Elke zonde, klein of groot, zal vanaf dan op het hoofd van de overtreder blijven rusten en voor de onheilige mens zal er geen hoop meer zijn… Dan zal ook het volgende schrift-gedeelte in vervulling gaan;

Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Openbaring 22:11

Hoe belangrijk is het dat we NU onszelf over geven aan Christus en van Hem leren! Wij zijn als klei in Zijn Handen en alleen Hij kan ons weer herstellen naar Zijn oorspronkelijk beeld. Alleen de mensen die bereid zijn deze weg van zelfverloochening te gaan, uit liefde voor Jezus, zullen blijven staan als Zijn oordelen, zonder genade, worden uitgegoten… Voor al die mensen die nu lachen en spotten met God en gebod, zal het een benauwde tijd worden zoals de wereld dit nog nooit gezien heeft. Dus bekeert u dagelijks tot de HEERE en laat u witwassen in het Bloed van het Lam, zodat u behouden wordt op de Dag des HEEREN!

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.
Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.

Psalm 91:1-10

Vrees God, en geef Hem eer! Amen.