De wet van God is de wet van de liefde

Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Markus 12:30,31

Liefde, de basis van de schepping en van de verlossing, vormt de basis voor ware opvoeding. Dit wordt duidelijk in de wet die God als levensgids heeft gegeven… hem liefhebben, de Oneindige, de Alwetende, met geheel uw kracht, verstand en hart – dat betekent ieder talent tot het uiterste toe ontwikkelen. Het betekent dat in heel ons wezen – lichaam, geest en ziel – het beeld van God hersteld moet worden.

Het tweede gebod is gelijk het eerste: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De wet van de liefde roept om de toewijding van lichaam, geest en ziel aan de dienst aan God en aan onze medemensen. En terwijl wij ons tot zegen voor anderen maken, levert deze dienst onszelf de grootste zegen op. Onzelfzuchtigheid vormt de basis voor iedere werkelijke ontwikkeling…

In de hemel wilde Lucifer in macht en gezag de eerste zijn. Hij wilde God zijn, de heerschappij over de hemel hebben. En voor dit doel won hij vele engelen aan zijn zijde. Toen hij met dit opstandige leger uit de voorhoven van de hemel was geworpen, zette hij zijn werk van opstand voort op aarde. Door hen tot genotzucht en eerzucht te verleiden, bewerkte satan de val van onze eerste voorouders. En vanaf dat tijdstip tot nu zijn het bevredigen van menselijke eerzucht en het toegeven aan zelfzuchtige verwachtingen en verlangens voor de mensheid rampzalig gebleken.

Adam zou onder God aan het hoofd staan van het aards gezin, om de beginselen van het hemels gezin hoog te houden. Dat zou vrede en geluk hebben betekend. Maar satan was vastbesloten, de wetsregel

Niemand leve voor zichzelf

Rom. 14:7

te bestrijden. Hij wilde voor zichzelf leven. hij probeerde zichzelf tot invloedrijk middelpunt te maken. Juist dit had de opstand in de hemel ontketend, en doordat de mens dit beginsel overnam, kwam de zonde naar de aarde. Toen Adam zondigde, verbrak de mens de band met het middelpunt dat door de hemel was ingesteld. Een duivel werd de centrale macht in de wereld. Waar Gods troon had moeten staan, plaatste satan zijn troon. De wereld legde zijn eerbetoon als een vrijwillig offer, aan de voeten van de vijand.

Deze overtreding van de wet van God had dood en verderf tot gevolg. Door zijn ongehoorzaamheid ontaardden de vermogens van de mens, en egoïsme kwam in de plaats van liefde. Zijn natuur werd zo zwak, dat het hem onmogelijk was de macht van het kwaad te stuiten… De mensen hadden een heerser gekozen, die hen als gevangenen aan zijn wagen ketende… Christus kwam op aarde om hen te laten zien, dat Hij de boom des levens voor hen had geplant, waarvan de bladeren tot genezing der volkeren zijn.