Christus is gekomen om Zijn wet te verheerlijken

De Here had er behagen in ter wille van Zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven

Jesaja 42:21

Door de listen van de grote afvallige is de mens ertoe gebracht, zich van God af te scheiden. Hij heeft toegegeven aan de verzoekingen van de tegenstander van God en mens, doordat hij zondigde en de wet van de Allerhoogste verbrak. God kon geen tittel of jota van Zijn heilige wet veranderen om de mens in zijn gevallen staat tegemoet te komen. Want de wijsheid van God, om een wet te kunnen maken waarmee hemel en aarde geregeerd konden worden, zou daardoor in diskrediet gebracht worden. Maar God kon wel Zijn eniggeboren Zoon als borg en plaatsvervanger voor de mens geven, om de straf te dragen die de overtreders hadden verdiend, en om Zijn volmaakte gerechtigheid te verlenen aan berouwvolle zielen.

Christus werd het zondeloze offer voor een schuldig geslacht. Daarmee maakt Hij mensen tot krijgsgevangenen van de hoop, zodat zij – door berouw tegenover God vanwege het breken van Zijn heilige wet, en door geloof in Christus als hun borg, hun plaatsvervanger en hun gerechtigheid – teruggebracht konden worden tot trouw aan God en tot gehoorzaamheid aan Zijn heilige wet… Het leven en sterven van Christus ten behoeve van de zondig mensheid hadden ten doel, de zondaar in Gods gunst te herstellen, door hem de gerechtigheid te verlenen die voldeed aan de eisen van de wet van God en voor de Vader acceptabel was. Maar satans bedoeling is steeds, de wet van God buiten werking te stellen, en de ware betekenis van het verlossingsplan te verdraaien. Daarom heeft hij de valse bewering in de wereld gebracht, dat het offer van Christs aan het kruis van Golgotha tot doel had, de mensen te ontslaan van de plicht om de geboden van God te houden. Hij misleidde de wereld met het idee, dat God Zijn grondwet had afgeschaft, Zijn morele maatstaven had weggegooid, en Zijn heilige en volmaakte wet buiten werking had gesteld. Had Hij dit gedaan, wat had dit de Hemel dan verschrikkelijk veel gekost!

Maar in plaats van de afschaffing van de wet af te kondigen, verkondigt het kruis van Golgotha onder het geluid van donderslagen het eeuwige en onveranderlijke karakter van de wet. Als de wet zou kunnen worden afgeschaft, terwijl Gods regering over hemel en aarde in stand zou blijven, dan had Christus niet hoeven sterven. Christus stierf om de kwestie van de rechtsgeldigheid van de wet van de Heer voorgoed te beslissen. Doordat Hij de straf van een wereld in schuld volledig droeg, werd Jezus Middelaar tussen God en mensen, om berouwvolle zielen in Gods gunst te herstellen, door hen genade te verlenen, dat zij de wet van de Allerhoogste konden houden. Christus is niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden, maar om die tot op de laatste letter te vervullen. De verzoening op Golgotha toonde aan, dat de wet van God heilig, rechtvaardig en goed is, niet alleen in de ogen van deze gevallen wereld, maar ook voor de hemel.