Geen compromis met het kwaad

De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig

Jesaja 55:7

Toen ten tijde van het oude Israël het wetboek in het huis van de Heer gevonden werd, werd het aan koning Josia voorgelezen. En hij scheurde zijn gewaad, en hij beval de mannen die een heilig ambt bekleedden, om God te vragen voor hem en voor zijn volk te bidden; want zij hadden de verordeningen van de Heer verlaten. Hij riep alle mensen van Israël bijeen, en de woorden van het boek werden ten aanhoren van de vergadering voorgelezen. De zonde van de vorsten en het volk werden aangewezen, en de koning stond op voor hen en beleed zijn overtredingen. Hij toonde berouw en maakte een verbond om de verordeningen vaan de Heer met zijn hele hart te houden. Josia rustte niet, voordat het volk alles in hun vermogen deed om zich van hun afvalligheid te bekeren, en de levende God te dienen.

Is dit vandaag niet onze taak? Onze vaderen hebben overtreden, en wij zijn hen in hun voetstappen gevolgd. Maar God heeft het wetboek geopend, en het afvallige Israël hoort de geboden van de Heer. Hun overtredingen zijn aan het licht gekomen, en de toorn van God rust op iedere ziel die geen berouw toont en zich hervormt volgens het licht dat op zijn pad schijnt.

Toen Josia de waarschuwende en veroordelende woorden hoorde, omdat Israël de voorschriften van de hemel met voeten had getreden, vernederde hij zichzelf. Hij weende voor de Heer. Hij maakte grondig werk van de bekering en de hervorming, en God nam zijn inspanningen aan. De hele vergadering trad toe tot een plechtig verbond om de geboden van de Heer te houden. Dat is ook vandaag onze taak. Wij moeten ons bekeren van het kwaad van onze daden uit het verleden, en met heel ons hart God zoeken. Wij moeten geloven, dat God meent wat Hij zegt, en op geen enkele wijze een compromis met het kwaad sluiten. We moeten ons ernstig voor God vernederen, en liever al het andere verliezen dan Zijn gunst.

Christus verliet alles om de mens te verlossen van de gevolgen van en de straf voor het overtreden van de wet. De weg van de kribbe tot Golgotha was met het bloed gemarkeerd. De Zoon van God week niet van het pad van standvastige gehoorzaamheid, zelfs niet in Zijn dood aan het kruis. Hij verdroeg alle smart van de zonde van de mens… Ik smeek u, in de naam van Christus, dat u uw zonde belijdt en uw leven hervormt, opdat uw naam niet uit het boek van het leven wordt uitgewist, maar dat die beleden mag worden voor de Vader en Zijn engelen. Jezus pleit voor de Vader op Zijn bloed. En nu de genade nog beschikbaar is en de genadetijd nog voortduurt: zoek de goedkeuring van de Hemel.