“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.” Lukas 17:26-28

In slaap gesust…

Toen de zon voor de laatste maal opging boven de steden van de vlakte, meenden de mensen een nieuwe dag van goddeloosheid te beginnen. Iedereen maakte gretig plannen voor zaken of genot en Gods boodschapper werd bespot om zijn vrees en waarschuwingen.

Plotseling, als een donderslag bij heldere hemel, vielen ballen vuur op de gedoemde stad.

“Zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

De mensen zullen eten en drinken, planten en bouwen, trouwen en ten huwelijk gevende, tot Gods toorn zonder genade zal worden uitgegoten. De wereld zal in slaap worden gewiegd in de wieg van vleselijke zekerheid… De massa probeert God te vergeten en gretig aanvaarden zij fabelen om de weg naar genotzucht ongestoord verder te begaan.

Gedurende honderdtwintig jaar verkondigde Noach de waarschuwingsboodschap aan de wereld voor de zondvloed, maar slechts weinigen bekeerden zich. Hij gaf aan de mensen een proeftijd van honderdtwintig jaar, waarin ze zich konden bekeren. Maar zij verkozen de bedriegerijen van satan en kwamen om in het water van de zondvloed.