Geesten in de Bijbel

Wie in de Bijbel leest, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zal al snel merken dat er een onzichtbare realiteit bestaat die grote invloed uitoefent op de mensheid. Mensen worden sterk beïnvloed door ‘geesten’. Dat kan zijn door Gods Geest, maar helaas ook al te vaak door de geesten van demonen, die onder leiding staan van de satan. In het boek Efeze wordt hier duidelijk vermelding van gemaakt;

Ook u die dood was door de overtredingen en de zonden,
waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,
onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.

Efeze 2:1-3

Hier wordt omschreven dat we kunnen leven ‘overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht,…’ Vergis u niet, de satan heeft macht over ons zolang we niet volledig ín Christus zijn! Als deze geest van satan in ons werkzaam is, dan uit dit zich in ‘ongehoorzaamheid’ aan God.

Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.
Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

1 Johannes 3:7-9

Een ieder die meent gered te zijn door het bloed van het Lam, maar niet meent te hoeven stoppen met zondigen is uit de duivel… Wij moeten opnieuw, uit God, geboren worden wat tot gevolg heeft dat we niet meer kunnen en willen zondigen… Dit kan alleen tot stand komen als we een nieuwe schepping zijn waarin Gods Geest heerst!

En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.
En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet.
Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

1 Johannes 3:3-6

Er is slechts één Eeuwig Evangelie die door Jezus Christus gegeven is vanaf de grondlegging der wereld. Deze kracht van God verlost ons werkelijk van de macht van satan en bevrijdt ons van de ketenen waarmee wij geboeid zijn aan de zonden. Ons hart moet eerst volledig gereinigd worden door de werking van dit Evangelie en dan zal Christus op de troon van ons hart zitten en ons als Zijn nieuwe schepping bewaren in de tijden van verzoeking. Mag dit het verlangen en het streven van een ieder van ons zijn!

Amen.