Jezus komt!

In de evangeliën staat een hele bijzondere gebeurtenis opgetekend; De verheerlijking van Jezus Christus op de berg. Jezus openbaart ons dat dit gebeuren een type is van Zijn werkelijke wederkomt op de wolken (engelen) des hemels, want voorafgaand aan de verheerlijking, zegt Hij het volgende;

En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is.

Markus 9:1

Op het eerste gezicht is dit een opmerkelijke uitspraak voor ons. Wij weten immers, voor zover dat in de Schriften bekend gemaakt is, dat de discipelen gestorven zijn, of als martelaar of door ouderdom, maar dat Jezus nog steeds Zijn verzoenend werk doet in het Hemelse Heiligdom en dat Hij nog steeds niet is teruggekeerd om Zijn bruid te halen… Hoe kon Jezus dit dan zeggen, terwijl Hij duidelijk verwees naar Zijn tweede komst op de Dag des Oordeels:

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Mattheüs 16:27-28

Dit vraagstuk wordt opgelost als we verder lezen… Jezus verwees namelijk niet alleen naar de Grote Dag des HEEREN, maar ook naar de bijzondere gebeurtenis op de berg, welke dus een type vormt van de wederkomst!

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen.
En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.
En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

Mattheüs 17:1-3

Jezus, de lang verwachtte Messias, de Zoon van God, ontledigd van al Zijn Goddelijkheid, werd hier voor de ogen van drie van Zijn discipelen van gedaante veranderd! Hij verkreeg voor korte tijd de Heerlijkheid van de Vader, die Hij afgelegd had alvorens Hij naar deze gevallen wereld gezonden werd. Hier werden Jakobus, Johannes en Petrus bevestigd in hun geloof dat Jezus werkelijk, letterlijk, de Zoon van God is! Petrus getuigde eerder al;

Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Mattheüs 16:16-17

Nu werd hun geloof bevestigd op een wonderlijke, bovennatuurlijke manier!

Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

Mattheüs 17:5

Wat ook heel bijzonder is aan deze voorafschaduwing van Jezus wederkomst is het gegeven dat Mozes en Elia ook aan hen verschenen en deze spraken met Jezus! (Mattheüs 17:3). Elia is hier een type voor de verlosten die nog zullen leven als Jezus terug komt, terwijl Mozes een type is voor de verlosten die wel gestorven zijn in Christus en die, net als Mozes, opgewekt zullen worden alvorens ze een plaats verkrijgen in het Hemels Huis. Zo mogen ook wij bevestigd worden in ons geloof, dat we Christus zullen ontmoeten in de lucht, of we nu eerst zullen rusten in het graf zoals Mozes, of verzegeld zullen zijn onder de levenden in de laatste dagen, we zullen Hem spoedig met eigen ogen zien!

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, brengen met Hem.
Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Thessalonicenzen 4:13-17

Amen!