In eigen ogen zijn al iemands wegen zuiver, maar de HEERE toetst de geesten.” Spreuken 16:2

God leest de verborgen gedachten

Het dient voor het welzijn van iedereen om zijn eigen hart te doorzoeken en elke door God gegeven hoedanigheid te verbeteren. Laat iedereen bedenken dat er geen enkele drijfveer aanwezig is in het hart van wie dan ook, of de Here ziet dit duidelijk. De drijfveren van iedereen worden zo zorgvuldig afgewogen alsof de bestemming van de mens afhankelijk was van dit resultaat. Wij hebben behoefte aan een verbinding met goddelijke kracht, opdat we meer licht hebben en beter begrijpen welke samenhang er tussen oorzaak en gevolg bestaat.

Ons begrip moet ontwikkeld worden doordat we deel hebben aan de goddelijke natuur, nadat we ontkomen zijn aan het verderf dat in de wereld heerst door begeerte.

Laat een ieder zorgvuldig de ernstige waarheid overdenken; God in de hemel is getrouw, en geen enkel plan, hoe ingewikkeld ook, geen enkele drijfveer, hoe goed ook verborgen, die Hij niet duidelijk begrijpt. Hij leest de verborgen bedoelingen van het hart.

De mensen kunnen verkeerde daden bedenken voor de toekomst, als de boeken worden geopend, en ieder mens wordt geoordeeld naar hetgeen in de boeken geschreven staat, zullen deze daden gezien worden in het juiste licht…

De Here ziet en begrijpt elke oneerlijkheid bij het maken van plannen, elk onwettig zich toe-eigenen, in welke mate ook, van bezittingen of gelden, elk onrecht dat de mens zijn medemens aandoet…