“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.” Joël 2:28

Een duidelijker vervulling

Als deze profetie van Joël gedeeltelijk in vervulling is gegaan in de dagen der apostelen, leven wij nu in een tijd, waarin deze nog duidelijker aan Gods volk wordt geopenbaard. Hij zal Zijn Geest over Zijn volk uitstorten, zodat zij een licht zullen worden te midden van zedelijke duisternis, een groot licht zal naar alle delen der wereld weerkaatst worden. Het ware te wensen dat ons geloof zou toenemen, opdat de Here machtig door Zijn volk kan werken.

Geen verontschuldiging voor opzettelijke onwetendheid

“Ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld,” zei Petrus; maar deze onkunde was geen verontschuldiging voor de daad, want hun was een groot licht gegeven. (Handelingen 3:17) De uitspraak wordt gedaan, dat als zij hadden geweten dat Hij de Vorst des levens was, zij Hem niet zouden hebben gekruisigd.

Maar waarom wisten zij het niet? – Omdat zij het niet wilden weten.

Zij toonden geen belangstelling om te onderzoeken en te bestuderen, en hun onkunde bleek hun eeuwige ondergang. Zij hadden de duidelijkste bewijzen waarop  zij hun geloof konden gronden en zij waren het aan God verplicht om het bewijs dat Hij hun gegeven had, aan te nemen. Hun ongeloof maakte hen schuldig aan het bloed van de eniggeboren Zoon van de oneindige God.