“En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.” Efeze 4:30

Het kenmerk van volmaaktheid bereiken

De grote kracht van de Heilige Geest bewerkt een volledige verandering in het karakter van de mens, door hem te maken tot een nieuwe schepping in Christus Jezus. Als iemand met de Geest is vervuld, bewijst hij, hoe zwaarder hij getoetst en beproefd wordt, des te duidelijker, dat hij een vertegenwoordiger van Christus is. Deze vrede die in het hart woont, is op het gelaat zichtbaar. De woorden en daden spreken van de liefde voor de Heiland. Er wordt niet gestreefd naar de eerste plaats. Er wordt afstand gedaan van het eigen ik.

Er wordt afstand gedaan van het eigen ik.

De naam van Jezus staat op alles geschreven wat gedaan en gezegd wordt.  Wij kunnen spreken over zegeningen van de Heilige Geest, maar als wij ons niet gereed maken om Hem te ontvangen, wat baten dan al onze werken?

Streven wij met alle macht naar het bereiken van de volle wasdom van mannen en vrouwen in Christus?

Zoeken wij naar Zijn volheid, door steeds te streven naar het doel dat vóór ons ligt – de volmaaktheid van Zijn karakter?

Als Gods volk dit doel bereikt, wordt het verzegeld aan hun voorhoofden. Met de Geest vervuld, zullen zij volmaakt zijn in Christus, en de engel, die alles aantekent, zal zeggen: “Het is geschied”.