Het bloed van Christus is vergoten om onze zonden kwijt te schelden

 

“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”

Romeinen 3: 23,24

Elk moment hebben wij Jezus nodig. Wanneer we Zijn liefde in ons hart moeten missen, missen we veel. Zelf zegt Hij:

“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.”

Openbaring 2:4

Het geloof van veel mensen lijkt nog het meest op een ijspegel – ijzig koud. Van niet weinigen is het hart nog niet gesmolten, niet onderworpen. Zij kunnen de harten van anderen niet beroeren, omdat hun eigen hart nog niet vervuld is van de zegenrijke liefde die uit het hart van Christus vloeit…

Werkelijk geloof is gebaseerd op geloof in de Schriften. U moet het Woord van God geloven, zonder dit ter discussie te stellen. Geen enkel onderdeel van de Bijbel mag worden bijgesneden en bijgeschaafd, om het te laten passen binnen bepaalde theorieën. Mensen mogen de wijsheid van mensen niet verheffen, door als rechters het Woord van God te gaan beoordelen. De Bijbel is geschreven door heilige mensen uit vroeger tijden, die door de Heilige Geest in beweging werden gezet. En dit Boek bevat alles wat we zeker weten, en alles wat we ooit hopen te kunnen leren over God en Christus, tenzij we, zoals Paulus, weggevoerd worden tot in de derde hemel… Deze openbaring aan de apostel verstoorde zijn nederigheid niet.

Het leven van een Christen is een leven, dat geleid wordt door het Woord van God zoals het er staat. Alle waarheden van het Oude en Nieuwe Testament vormen een volmaakt geheel. Wij moeten deze waarheden koesteren, geloven en gehoorzamen. Voor de ware discipel is geloof in het Woord van God een levend en actief beginsel; want:

“met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.”

Romeinen 10:10

Uit het geloof wordt de mens overtuigd, dat hij de gerechtigheid van Christus ontvangt. Het geloof zelf is een handelen van onze geest. Jezus zelf is de Leidsman en Voleinder van ons geloof. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven; en Zijn bloed spreekt krachtiger voor ons dan het bloed van Abel, dat tot God riep tegen de moordenaar Kaïn. Het bloed van Christus werd vergoten om ons onze zonden kwijt te schelden. Velen begaan de vergissing, dat ze proberen om nauwkeurig tot in elk detail het onderscheid tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking te definiëren. Zij leggen vaak hun eigen gedachten en vermoedens in de definities van deze twee begrippen. Waarom zou je over de vitale vraag naar de gerechtigheid uit het geloof nauwkeuriger willen zijn dan het Geïnspireerde Woord?

Zij die met Christus verenigd worden, door iedere dag en elk uur het geloof te oefenen, dat door liefde werkt en onze ziel reinigt, ontvangen vergeving van hun zonden, en zij worden geheiligd voor het eeuwige leven.