Hierbij gaan we verder met de boodschap van de eerste engel.

Het Uur van Zijn Oordeel is gekomen!

De engel vervolgt met de aankondiging dat het uur van Zijn oordeel is gekomen… De keuzes die door de mensen op aarde gemaakt worden, ook aangaande deze Bijbelse boodschappen, zullen eeuwige gevolgen hebben, want in het oordeel wordt ieders lot vastgesteld… Het uur waarover hier gesproken wordt is niet een letterlijk uur. Het is wel een tijdsperiode met een begin- en een eindpunt. Het beginpunt van deze tijdsperiode is reeds voorbijgegaan en het eindpunt zal gekenmerkt worden door grootse wereldwijde gebeurtenissen die voorafgaan aan Jezus wederkomst… Wat we vooral goed moeten beseffen is dat we nu in de tijd van het oordeel leven! Dit besef en de eeuwige gevolgen die God in het vooruitzicht heeft gesteld voor hen die geen gehoor geven aan Zijn oproep tot gehoorzaamheid aan Zijn geboden, zouden de gelovigen moeten leiden tot een ernstig zelf-onderzoek. Wij moeten ons afvragen;

Houd ik mij aan Gods geboden en heb ik genade gevraagd voor elke overtreding van Zijn heilige wet?

Het laatste wat deze eerste engel zegt is; “En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” We zien dat dit alles met aanbidding te maken heeft. Aanbid de Schepper van hemel en aarde! Dit is natuurlijk een berisping richting alle mensen die God, als Schepper of in zijn geheel, verwerpen zoals de atheïst en de evolutionist. Maar er is meer verborgen in deze zin… Het verwijst namelijk naar het vierde gebod! Vergelijkt u zelf maar.

En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Openbaring 14:7

 

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

Exodus 20:8,11

In deze verzen wordt gevraagd om de Schepper te aanbidden en in het sabbats-gebod wordt duidelijk dat we dit doen door de zevende dag te heiligen boven de zes andere dagen waarop gewerkt dient te worden… En even voor alle duidelijkheid, de zevende dag is niet de zondag die door de roomse kerk is ingesteld, dat is de eerste dag! De zevende dag loopt van vrijdag-avond zonsondergang tot zaterdag-avond zonsondergang! De zevende-dag sabbat is door God ingesteld en verandert door de roomse kerk-staat in het jaar 321. Met deze daad heeft de rooms-katholieke kerk-staat haar merkteken opgericht, een teken van haar gezag boven Gods gezag!

Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken,
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn
bepaalde tijden en de wet te veranderen,
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven
voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Daniël 7:25

We worden dus op vele manieren opgeroepen om weer in harmonie te komen met God door Zijn geboden te houden, inclusief het vierde gebod;

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.

Dit is de belangrijkste boodschap aan de christelijke wereld vandaag-de-dag! Velen hopen God te eren, maar vertreden Zijn Rustdag, terwijl ze de dag van de roomse macht hoog verheffen… Wat een ernstige situatie, zeker nu met het oordeel op komst!

God wijst op subtiele manier nogmaals naar het oordeel en benadrukt dat Hij dit ook werkelijk zal voltrekken als de tijd daar is. Dit doet Hij door het woord “waterbronnen” te gebruiken in de drie engelen boodschappen, terwijl Hij in het vierde gebod de woorden “en al wat erin is” gebruikte.

En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Openbaring 14:7

 

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

Exodus 20:8,11

Deze “waterbronnen” zijn een directe verwijzing naar Gods eerste wereldwijde oordeel, namelijk naar de zondvloed!

En het gebeurde na die zeven dagen dat het water van de vloed over de aarde kwam.
In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet.

Genesis 7:10-11

Ook toen spotte de mensen met de ernstige woorden van Gods vertegenwoordiger; Noach. Ook toen dachten de mensen dat het niet allemaal zo’n vaart zou lopen of dat God niet zo ver zou gaan om zo’n vernietigend oordeel uit te spreken…

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,
en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Mattheüs 24:37-39

Dit is, in het kort, wat de eerste engel te zeggen heeft… In het volgende deel belichten we de boodschap van de tweede engel.

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt!

Amen.

Voor deel 3;

https://eendagelijkseopenbaring.nl/2019/11/03/drie-engelen-boodschappen-deel3/