De Tweede Engel

En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.

Openbaring 14:8

De volgende engel heeft een al even ernstige boodschap als de eerste engel. God heeft bepaald dat de grote “stad Babylon” haar maat van ongerechtigheid heeft volgemaakt. Er is niet geluisterd naar de waarschuwing van de eerste engel en het oordeel is vastgesteld terwijl de wereld nog slechts in afwachting is van de executie…

Wat is Babylon?

Babylon, de grote stad, is niet letterlijk een oude stad die we aantreffen in het boek Daniël 5 of in Genesis 11. Het betreft hier, aan het einde der tijd, een wereldwijd systeem die in geestelijke zin de naam ‘Babylon’ krijgt. Het is met nadruk een geestelijk systeem, die bestaat uit allerlei religieuze systemen, met uitzondering van de enige ware godsdienst zoals we die vinden in Openbaring 14:12

Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen.

In Openbaring 16 krijgen we te zien uit welke religieuze systemen dit Babylon is opgebouwd. Als God Zijn plagen uitstort over deze rebelse wereld, zien we in vers 13 dat dit Babylon uit drie componenten bestaat;

En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen.
Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 16:13-14

Wat duidelijk wordt als we bovenstaande tekst lezen, is dat Babylon een wereldwijde macht is die onder leiding staat van demonen… Door de misleidende ‘tekenen’ die zij doen verzamelen ‘zij’, de religieuze machten, de ‘koningen van de aarde’, die staan voor alle politieke machten wereldwijd. Babylon is dus een macht die werkzaam is vanuit de satan en die religieuze machten samenbind met politieke machten met als uiteindelijk doel; Oorlog voeren tegen het Lam en Zijn heiligen…

Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.
Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Openbaring 17:13-14

De Draak

De draak staat meestal voor de satan, maar in sommige gevallen niet, zoals hier. Hier heeft het betrekking op de geestelijke gezindheid van de mensen. Alle geloofsstromingen die aan natuur-aanbidding doen, of op een andere manier een niet-christelijk geloof hebben, zoals de atheïst, vallen onder de leer van de draak… Jezus Christus, Die de enige hoop is voor de gevallen mensheid, is in deze religies niet aanwezig… Ze verkondigen meestal redding door ‘zelf-opoffering’ of door ‘goede werken’. Wat ze allemaal gemeen hebben is het geloof dat de doden niet dood zijn, maar verder leven in een andere vorm… Iets waar de Bijbel geen hoop voor geeft!

Het Beest

Het beest waar hier over gesproken wordt is het beest uit Openbaring 13;

En ik stond op het zand bij de zee.

En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.
En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.
En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.
En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?
En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.
En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.
En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

Openbaring 13:1-8

 

Bovenstaande afbeelding verbeeld een paus op de troon van God met aan beide zijden een cherubs zoals bij de Ark van het Verbond, welke een type is van Gods hemelse Troon…

Dit beest is ook het vierde dier, ofwel koninkrijk, uit Daniël 7 en is het Romeinse rijk, in deze tijd onder pauselijk gezag. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de Rooms Katholieke Kerk, met aan het hoofd ‘de paus’, oppermachtig in de wereld van vandaag… Dit ‘politiek-religieus’ systeem, dat zodoende zowel door een ‘beest’ als ook door een ‘vrouw’ gesymboliseerd wordt,  heeft veel meer invloed in de politieke arena van vandaag, dan de gemiddelde burger zou verwachten… De paus wordt wereldwijd verheven tot de ‘morele leider’ van deze aarde, terwijl ze zelf al vele eeuwen lang claimt de macht te hebben over alle koningen, keizers en andere regeringsvormen…

De volgende keer vervolgen we met het vierde deel. Dan zullen we het hebben over de valse profeet en over ‘de Grote Hoer Babylon’.

 

Voor deel 4;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2019/11/04/drie-engelen-boodschappen-deel-4/