We vervolgen de boodschappen van de drie engelen. We bekijken momenteel de boodschap van de tweede engel; Babylon is gevallen! Maar wat is Babylon eigenlijk?! De Bijbel verklaart dat deze ‘stad’ in drie delen uiteen zal vallen; De Draak, het Beest en de Valse Profeet…

De Valse Profeet

Het derde component is “de valse profeet”. Er zullen ongetwijfeld vele uitleggers zijn die hierbij gelijk naar de moslims verwijzen. Die hebben immers een profeet met de naam Mohammed… Maar wij geloven dat deze al onder “de draak” geschaard moeten worden, omdat het een niet-christelijke stroming is en daarom bij voorbaat geen redding bied voor zijn volgelingen… De valse profeet moet bestaan uit christelijke geloofsstromingen, die niet katholiek zijn, want die vallen al onder het beest. Zo blijft er eigenlijk maar één groep over en dat zijn de protestantse kerken en wel die “protestantse” kerken, die de eerste engelen-boodschap verworpen hebben. Ze hebben de Schepper niet geëerd door Zijn geboden in acht te nemen door Zijn Sabbat te heiligen. Ze hebben vastgehouden aan de Roomse rustdag en ze hebben zich bovendien verenigt met de Pauselijke macht door deel te nemen aan de oecumenische beweging… Deze ‘dochters’ zijn teruggekeerd naar de ‘moeder-kerk’. En omdat ze Gods geboden niet in acht nemen, missen ze de gave van “de Geest der Profetie” (Openbaring 12:17, 19:10) waardoor ze de Bijbel en de Profetieën verkeert uitleggen… Vandaar de naam; Valse Profeet.

De Grote Hoer

Het laatste component die we vinden in de Bijbel, waaraan de naam ‘Babylon’ gegeven wordt, is ‘de Moeder van de Hoeren’. Als God in Zijn Woord over een ‘hoer’ spreekt, dan doelt Hij op de ontrouw van hen die zich uitgeven als Zijn volk… (Zie Ezechiël 16) Als u de moeite neemt om Ezechiël 16 te lezen, dan ziet u ook dat als God een volk (of kerk) opricht, maar dit volk zoekt vervolgens de gemeenschap met en politieke steun van ‘de heidenvolken’,  in plaats van met God, dit ook als hoererij beschouwd wordt… Laten deze eigenschappen nu precies van toepassing zijn op de Rooms katholieke Kerk (Moeder) en evenzo op de meeste grote ‘protestantse’ kerken (dochters). Deze geestelijke machten zijn, evenals de Roomse kerk dit in de donkere middeleeuwen gedaan heeft, ook nu weer bezig hun macht te gebruiken om de politieke machten te onderwerpen aan de geestelijke machten… Vandaar dat de Bijbel dit symboliseert als een Vrouw (Kerkelijke Macht) op een Beest (Politieke Macht).

De Bijbel openbaart wel dat, nadat de geestelijke machten het ‘zwaard’ van de overheden gebruikt hebben tegen de trouwe volgelingen van Christus, dit ‘zwaard’ vervolgens tegen hen gekeerd zal worden… Deze eenheid van kerk en staat zal niet lang stand houden. Nadat het duidelijk wordt dat ze bedrogen en verloren zijn, zal het uitmonden in een satanische wraakactie waarbij de staat zich zal wreken op de geestelijke instellingen, waaraan ze even daarvoor nog hun vertrouwen en macht gegeven hadden! De Franse Revolutie was hier een type van…

 

En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.
Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.
En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns.
En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.
En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.
En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.
Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.
Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.
En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.
En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.
Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.
En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

Openbaring 17:1-6, 12-18

 

Tot zover de boodschap van de tweede engel. Babylon is gevallen! Laten al Gods kinderen toch uitgaan van haar en zich scharen onder de geroepenen, uitverkorenen en gelovigen die de Geboden ven God in acht nemen en het Getuigenis van Jezus Christus hebben!

Wordt vervolgd…

Voor deel 5;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2019/11/05/de-drie-engelen-boodschappen-deel-5/