De Derde Engel…

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

Openbaring 14:9-10

Een ernstige boodschap welke de derde engel verkondigen moet en wel met luide stem! Al meer dan anderhalve eeuw wordt deze boodschap verkondigt, omdat vanaf toen het Licht der Waarheid steeds feller is gaan schijnen op het vierde Gebod en men in de protestantse wereld tot het besef kwam dat niet de zondag, maar de zevende dag de Sabbat des Heere is. Miljoenen mensen hebben na het horen van deze waarheid reeds een keuze moeten maken; Tot Gods eer, of ter ere van het beest… Sabbat of Zondag…

God heeft al deze tijd nog steeds Zijn genade-deur niet gesloten! Ieder mens op aarde kan er nog steeds voor kiezen om in harmonie te komen met de geboden van de Schepper, maar niet lang meer… Als de wereldse machten, verenigd met de religieuze machten, de zondag gaan verplichten als een staats-wet, dan weten we dat het laatste uur geslagen heeft…

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Openbaring 13:15-17

In die tijd zullen de trouwe gelovigen door de gehele misleide wereld in het nauw gedreven worden… Maar terwijl er enerzijds velen zullen zijn die dan zullen kiezen voor een tijdelijke veiligheid en een ogenschijnlijke verstandige keuze door de zondag aan te nemen als ‘heilige dag’, zal er anderzijds een trouwe groep gelovigen zijn, die onwankelbaar zijn door de verzegeling van de heilige Geest, die met een nog luidere stem de laatste roep zullen geven.

 

Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.
En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.
Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Openbaring 18:1-4

 

Alvorens deze aarde vernietigd gaat worden door de laatste plagen, zullen er nog mensen uit Babylon geroepen worden. Deze boodschappen, die vaak tot zo veel onbegrip en weerstand zullen leiden, zijn in feiten Gods Liefdevolle Laatste Waarschuwingen aan Zijn volk… Want het is Hij Die zegt; Ga uit haar weg, Mijn volk! Gods kinderen zitten nu nog veelal in Babylon en ze moeten eruit stappen voordat er geen tijd meer is…

Het is onze bede dat velen tot inzicht mogen komen en als deze berichten daartoe mogen dienen, AMEN!