Misbruik van wetenschappen die goed bij onze geest passen

In deze dagen, waarin scepsis en ongeloof zich zo vaak in een wetenschappelijk gewaad vermommen, moeten wij aan alle kanten op onze hoede zijn. Onze grote tegenstander misleidt hiermee duizenden, en leidt hen weg als gevangenen van zijn wil. Het voordeel dat hij via wetenschappen weet te behalen, wetenschappen die goed bij onze geest passen, is enorm. Hier weet hij als een slang ongemerkt binnen te sluipen om Gods werk te verderven.

Deze ingang van satan via de wetenschappen is weldoordacht. Via de kanalen van de frenologie (leer, die karaktereigenschappen afleidt van lichamelijke kenmerken), de psychologie en het mesmerisme (hypnose) komt hij nog directer tot de mensen van deze generatie. En zo werkt hij ook met die macht, die karakteristiek is voor zijn inspanningen tegen de afsluiting van de genadetijd. Op deze manier is de geest van duizenden mensen vergiftigd en zijn ze tot ongeloof verleid.

Men gelooft, dat de ene menselijke geest zo mooi inwerkt op een andere. Maar intussen dringt satan, die klaarstaat om elke kans te grijpen, heimelijk binnen en werkt aan de ene en aan de andere kant. De mensen die aan deze wetenschappen zijn toegewijd, prijzen hen de hemel in vanwege de grote en goede werken, die zij naar zij beweren tot stand hebben gebracht. Maar intussen hebben ze er maar weinig weet van, wat voor macht ten kwade zij koesteren. Maar het is een macht, die in de toekomst met allerlei tekenen en wonderen van de leugen zal werken – en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid.

 “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;  hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.”

2 Thessalonicenzen 2:8

Let op de invloed, die deze wetenschappen hebben, beste lezer, want de strijd tussen Christus en satan is nog niet ten einde.

Verwaarlozen van het gebed leidt mensen ertoe, op hun eigen kracht te vertrouwen, en zet de deur open naar verzoeking. In veel gevallen wordt de fantasie in de ban gehouden van wetenschappelijk onderzoek. En mensen zijn gevleid, wanneer ze zich van hun eigen macht bewust worden.

De wetenschappen die handelen over de geest van de mens worden erg in de hoogte gestoken. Wanneer ze hun plaats kennen, zijn ze goed; maar ze zijn door satan in zijn greep genomen, als machtige handlangers om zielen te misleiden en te vernietigen. Zijn trucs worden aanvaard alsof ze uit de hemel afkomstig zijn. En zo krijgt hij de aanbidding die hij graag wil. De wereld, die naar men veronderstelt zoveel weldaden ontvangt door de frenologie en het dierlijke magnetisme, was nog nooit zo verdorven als nu. Via deze wetenschappen wordt de deugd vernietigd, en worden de fundamenten voor het spiritisme gelegd.