Bidden in de Geest

“Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest.” Judas 1:20

Een uiterst ernstig werk te doen

Het onderricht dat Judas geeft van vers 20 af tot het einde van het hoofdstuk maakt ons werk tot een afgerond geheel door ons te leren hoe wij de strijd in dienst van Christus moeten voeren. Er mag geen eenzijdige buitensporigheid worden geopenbaard en niet worden toegegeven aan onverschilligheid of onbekwaamheid. Wij mogen niet voorbijgaan aan iemands persoonlijkheid of op welke manier ook koude kritiek of zelfzuchtige praktijken rechtvaardigen.

De Schrift brengt het feit naar voren dat een uiterst ernstig werk moet plaats vinden en wij hebben een goddelijke intuïtie nodig om te weten hoe wij moeten werken voor mensen, die op het punt staan verloren te gaan.

Zielen moeten uit het vuur gerukt worden, zielen die met de uiterste tederheid behandeld moeten worden. Er zijn werkers nodig die in de leerschool van Christus zijn methode om zielen te redden hebben geleerd.

“Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.” Judas 20-25