Gisteren gestopt met het feit dat 25 december niet de geboortedag is van de Jezus, de ware Christus! Vandaag het tweede en laatste deel over de achtergrond van Kerst(mis).

Vierden de apostelen de geboortedag van Christus?

De apostelen en de vroege ware kerk vierden de geboortedag van Christus nooit, op geen enkele dag. In de Bijbel is daartoe ook niet het geringste gebod te vinden. De viering van verjaardagen is een heidense, niet een christelijke gewoonte!

Aldus werden de oude ‘Chaldeeuwse mysterieën, die door de vrouw van Nimrod werden gegrondvest, onder nieuwe christelijk klinkende namen overgeleverd door middel van heidense religies.

Vergeet niet dat de Romeinse wereld heidens was. Tot in de vierde eeuw vormden de christenen een kleine, hoewel groeiende minderheid en zij werden door de regering en de heidenen vervolgd. Maar met de komst van keizer Constantijn, die in de vierde eeuw het christendom beleed, waarmee hij het christendom op gelijke voet met de heidense godsdiensten plaatste, aanvaardde de bevolking van de Romeinse wereld massaal deze nu populair geworden christelijke godsdienst.

Verlies ook niet uit het oog dat deze mensen waren opgevoed met heidense gewoonten, waarvan de belangrijkste dit afgodische 25 decemberfeest was. Met zijn speciale sfeer was het een feest van vrolijkheid. Men genoot er intens van! Men wilde dit niet opgeven! De encyclopedie verklaart hoe de erkenning van Constantijn van de zondag, de dag van de heidense zonaanbidding, samen met de invloed van het Manicheïsme, dat de Zoon van God met de fysieke zon identificeerde, deze heidenen van de vierde eeuw, die nu massaal tot het ‘christendom’ overgingen, een voorwendsel in handen gaf om hun heidense feest van 25 december (de geboortedag van de zonnegod), de geboortedag van de Zoon van God te noemen. Op deze manier werd Kerstmis hecht aan onze Westerse wereld verbonden.

We kunnen het dan wel met een andere naam aanduiden, het is en blijft echter precies hetzelfde oude heidense feest van de aanbidding van de zon! De enige verandering schuilt in de naam!

Men kan een konijn wel een leeuw noemen, maar het blijft een konijn, toch?

Is het christelijk om aan kinderen mythen en onwaarheden te onderwijzen? God zegt;

‘Gij zult geen valse getuigenis spreken’.

Het lijkt misschien juist en kan door de menselijke rede gerechtvaardigd worden, maar God zegt;

‘Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood’.

Wanneer wij dus de feiten onderzoeken, zijn wij verbaasd als we zien dat het vieren van Kerstmis (Sinterklaas en Pasen enzovoort) zeer beslist geen christelijke praktijk is, maar een heidense gewoonte, één der wegen van Babylon waartoe wij zijn vervallen!

In Jeremia 10:2-6 lezen wij, en u mag zelf bepalen of dit op de kerstboom toegepast kan worden;

Zo zegt de Heere: Gewent u niet aan de weg der volken … Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt.

Wordt Christus werkelijk geëerd?

De volgende twee argumenten worden vaak gebruikt om het vieren van Kerstmis te rechtvaardigen.

1. Velen redeneren als volgt: ‘Maar omdat de exacte datum van Jezus geboorte onbekend is, moeten we om Zijn geboortedag te vieren toch een bepaalde datum vaststellen?’

Het antwoord luidt nee! Zoals eerder genoemd wat omschreven staat in de Catholic Encyclopedia: ‘alleen zondaars hielden grote feesten op de dag waarop zij in deze wereld geboren werden’. De viering van verjaardagen is geen christelijke, maar een heidense gewoonte.

2. Toch zeggen nog veel mensen; ‘Al is dit allemaal waar, al was Kerstmis een heidens gebruik ter ere van de valse zonnegod, dan nog vieren wij het niet om die valse god te eren, wij vieren het om Christus te eren.’

Maar wat antwoordt God hierop in Zijn Woord?

‘Neem u er dan voor in acht, dat gij u niet laat verleiden, hun voorbeeld te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? Zo wil ik het ook doen. Niet alzo zult gij de Heere, uw God, dienen; want al wat de Heere een gruwel is, wat Hij haat, doen zijn voor hun goden.’ (Deuteronomium 12:30,31)

In Zijn voor ons bedoelde Instructieboek zegt God duidelijk, dat Hij dat soort verering niet accepteert, ook al is het bedoeld om Hem te eren. Voor Hem, zegt Hij, is het een gruwel, en daarom eert het niet Hem, maar valse heidense goden. God zegt dat wij Hem niet mogen eren ‘naar eigen eer en geweten’, zoals wel wordt gezegd. Jezus zei ondubbelzinnig:

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid.

En wat is waarheid? Gods Woord, de Bijbel is de waarheid, en de Bijbel zegt dat God geen aanbidding accepteert als de mensen daarbij een heidens gebruik of wijze van aanbidding nemen en trachten daarmee Christus te eren.

Bovendien zei Jezus;

Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

Kerstmis viering is een traditie van de mens en de geboden van God verbieden dit.

Jezus zei ook:

Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt  u aan de overlevering der mensen.

Dat is precies wat tegenwoordig miljoenen mensen doen. Zij verwaarlozen het gebod van God. Met betrekking tot de gewoonten van de heidenen en het gebruik daarvan om God te eren zegt God;

Niet alzo zult gij de Heere, uw God, dienen.

Toch vatten de meeste mensen dit gebod van God licht op, of zij vinden dat het eigenlijk helemaal niets te betekenen heeft, en leven met het vieren van Kerstmis de tradities van de mensen na. En vergis je daarin ook niet wat de enorme kracht van traditie is!

Net als alle misleidingen van satan verschijnt het als ‘een engel des lichts’, is het gemaakt om goed te lijken.

Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

Tot zover deze informatie over de achtergrond van Kerstmis. Wij werden allemaal geboren in een wereld van gewoonten. Wij groeiden op zonder er ook maar een vraag over te stellen. Hoe komt dat? De kuddegeest? Niet helemaal. Maar van nature hebben we inderdaad de neiging met de massa mee te lopen, of die nu gelijk heeft of niet. Schapen volgen anderen gedwee naar de slachtbank. Mensen zouden moeten nagaan waarheen zij zich begeven!