Een les voor de kleingelovigen

 

Welk een les ligt hierin voor de kleingelovigen, de wankelmoedigen, de lafhartigen in het werk van God! Welk een bemoediging voor hen, die zich niet laten afschrikken door dreigementen of gevaren! Deze getrouwe, standvastige karakters openbaren heiligmaking, hoewel ze er niet aan denken zich te beroemen op deze hoge eer. De hoeveelheid goede werken, tot stand gekomen door betrekkelijk onbekende maar toegewijde christenen kan pas beoordeeld worden als de levenswerken openbaar gemaakt zullen worden en het oordeel plaats zal vinden en de boeken geopend zullen worden.

Christus vereenzelvigt zich met deze mensen. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Waar er nu slechts één onder ons is behoren er honderden te zijn die zo nauw met God, en wier leven in zo strikte gehoorzaamheid aan Zijn wil is, dat ze helder schijnende lichten kunnen zijn, volkomen geheiligd in geest, ziel en lichaam.

De strijd is nog volop bezig tussen de kinderen des lichts en de kinderen der duisternis. Zij die de naam van Christus dragen, moeten alle onverschilligheid afleggen die hun streven verzwakt, en de gedenkwaardige verantwoordelijkheden die zich aan hen voordoen, aanvaarden. Allen die dit doen kunnen rekenen op de openbaring van Gods kracht in hun leven. De Zoon van God, de Verlosser der wereld, zal in hun woorden en werken gemanifesteerd worden, en Gods Naam zal verheerlijkt worden.

Zoals in de tijd van Sadrach, Mesach en Abednego, zal in de tijd van afsluiting van de geschiedenis van deze aarde door de Here een machtig werk worden verricht voor hen die onwankelbaar het recht verdedigen. Hij die met de drie Hebreeën midden in de brandende vuuroven wandelde, zal met Zijn volgelingen zijn, waar ze zich ook mogen bevinden. Te midden van de tijd van benauwdheid – een benauwdheid zoals die niet geweest is sinds er een volk is geweest – zullen Zijn uitverkorenen onwankelbaar stand houden.

Satan kan met al zijn legerscharen zelfs niet de zwakste van Gods kinderen verderven. Engelen, die voortreffelijk zijn in kracht, zullen hen beschermen, en ter wille van hen zal Jehova Zich openbaren als een God der goden, die in staat is om diegenen die hun vertrouwen in Hem stellen, volkomen te redden.