De geest het zwijgen opleggen

Heiligmaking is een dagelijks werk. Laat niemand zich misleiden met de gedachte dat God hen zal vergeven en zegenen, terwijl ze Zijn eisen veronachtzamen. Het opzettelijk begaan van een bekende zonde legt de stem van de Geest het zwijgen op en scheidt de ziel van God. Wat ook onze godsdienstige gevoelens mogen zijn, Jezus kan niet wonen in het hart dat Gods wet veronachtzaamt. God eert alleen hen, die Hem eren.

“Gij zijt slaven aan wien gij gehoorzaamt.” Romeinen 6:16

Als we toegeven aan boosheid, lusten, begeerte, haat, zelfzucht of welke zonde ook, worden we slaven van de zonde.

“Niemand kan twee heren dienen.” MattheĆ¼s 6:24

Als we de zonde dienen, kunnen we niet Christus dienen. De christen zal de verleidingen van de zonde ervaren, want het vlees strijd tegen de geest. De geest echter tegen het vlees, zodat er gedurig strijd is. Hier is de hulp van Christus nodig. Menselijke zwakheid wordt verbonden met goddelijke kracht en geloof roept uit:

“Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.”
1 Korinthe 15:57