MET LUIDER STEM… een urgente boodschap aan alle mensen.

Gods scheppingsmacht is uniek en altijd blijvend en zo ook het sabbatsgebod.

“Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.”
Jesaja 66:22,23

“Maar U, HEERE, bent nabij, en al Uw geboden zijn waarachtig. Al vanouds weet ik van Uw getuigenissen, ja U hebt ze voor eeuwig gegrondvest. Zie mijn ellende aan en red mij, want Uw wet heb ik niet vergeten.”
Psalm 119:151,152

Maar de sabbat is teniet gedaan en onze Schepper en Wetgever is in diskrediet gebracht. Hoewel God met veel liefde en geduld deze ernstige opstand eeuwenlang heeft verdragen, valt er bij volharding niet aan Gods rechtvaardig oordeel te ontkomen. Daarom spreken de engelen met luider stem; hun boodschap moet overal worden gehoord en mag niemand ontgaan:

Het oordeelsuur is gekomen. Aanbidt en eert de Schepper.

De opstandige macht die zich boven God verheft is gewogen, te licht bevonden en gevallen. Allen die deze macht gehoorzamen, in plaats van Gods gebod, zullen de beker van Gods toorn drinken. In de loop der eeuwen is door onjuiste beschouwingen en zienswijzen de ware betekenis, heiligheid en onveranderlijkheid van het sabbatsgebod verduisterd geraakt en door zondagsheiliging uit het oog verloren. God echter, in Zijn grote genade, ziet de tijden der onwetendheid voorbij.

“God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren.”
Handelingen 17:30

Maar nu, in de eindtijd, het oordeelsuur is aangebroken en de verering en aanbidding van God als onze Schepper, geboden in het vierde gebod, door de eerste engel voor alle mensen voor het voetlicht wordt geplaatst, is er geen verontschuldiging meer. Gods wet is maatstaf in het oordeel en zij die op een punt struikelen, worden schuldig bevonden, als er geen sprake is van herstel en oprecht berouw.

“Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.”
Jacobus 2:10-12

Aansluitend op de drie engelen boodschap lezen we:

“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”
Openbaring 14:12

Het is helder dat het bij de drie engelen boodschap gaat om gehoorzaamheid aan Gods geboden; met name het sabbatsgebod in tegenstelling to zondagsheiliging, het gebod en merkteken van het beest. Al wordt het verplichtend opgelegd, Gods volgelingen ontvangen dit merkteken niet op hun hoofd of hand. Zij zullen zowel mentaal (hoofd) alsook metterdaad (hand) zondagsheiliging afwijzen. In plaats van het beest zullen zij God als Schepper aanbidden en op hun voorhoofd het zegel Gods ontvangen; de naam van het Lam en de Vader zal op hun voorhoofd staan.

“En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”
Openbaring 7:2,3

“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.”
Openbaring 14:1

 

In de oudheid werd het zegel aangebracht in het midden van het tablet met regelgeving, voorschriften en verordeningen. Een voorbeeld is het zilveren tablet met de verordeningen van Hattusilis, de Grote Prins van Hatti, de machtige. Als dit van toepassing is op de tien regels die God ons in Zijn wet heeft geboden, dan komen wij bij het vierde gebod, het midden, het hart van Gods wet. En inderdaad vinden wij het kenmerk van het zegel in het vierde gebod: de naam van de Wetgever; de Here uw God in Zijn hoedanigheid als Schepper van hemel en aarde, de zee en al wat daarin is. Het ratificeert Gods wettig gezag over al Zijn schepselen. Sabbatsheiliging is een teken tussen God en mens opdat wij zouden weten dat de HEERE onze God is Die ons heiligt.

“Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben Die hen heiligt.”
Ezechiël 20:12

“Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben.” Ezechiël 20:20

En zo is de sabbat, als een teken dat God ons heiligt, in zekere zin gelijk het teken der besnijdenis dat ook was: het zegel der gerechtigheid. Romeinen 4:11. Zij die de sabbat verwerpen en Gods zegel als Schepper en Wetgever opzij schuiven, beroven daarmee de gehele wet van haar rechtmatig gezag en authenticiteit. Maar Gods wet is beslist geen naamloos geheel. God gaf opdracht de getuigenis toe te binden en de wet te verzegelen, opdat niemand iets toe of afdoet.

 

 

 

 

 

“Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen!”
Jesaja 8:16

“Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.”
Mattheüs 5:18

Maar dit zal niet slagen als het zegel is weggenomen. De profeet Jesaja getuigt dat er geen dageraad is voor hen die afwijken van Gods wet.

“Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn.”
Jesaja 8:20

De wet gebiedt de zevende dag te heiligen en wijken we daarvan af, dan is er geen uitzicht. Gods wet moet worden hersteld. De profeet voorspelt herstel van de schade van vorige geslachten en wijst op de zegen als men de sabbat eert, de dag des Heren van gewicht.

“En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob, want de mond van de HEERE heeft gesproken.”
Jesaja 58:12-14

Neem dankbaar de cruciale boodschap van de drie engelen ter harte. Bewaar Gods geboden en het geloof in Jezus. Aanbidt God als Schepper op de zevende dag die Hij voor ons als rustdag heeft bepaald, gezegend en geheiligd.

Dat geeft uitzicht en brengt onbetwist Gods rijke zegen met zich mee.