“Als zij de wet van God minachten, als zij geen aandacht schenken aan Zijn wil, zoals deze geopenbaard is in de getuigenissen van Zijn Geest, zijn zij bedriegers.”

Wees waakzaam voor valse ‘profeten’…!

In deze dagen van gevaar moeten wij niet alles aanvaarden, wat de mensen ons als waarheid brengen. Wanneer leraars, die belijden God te dienen, naar ons toe komen en zeggen dat zij een boodschap van God hebben, is het juist om zorgvuldig na te vragen:

Hoe weten wij dat dit de waarheid is?

Jezus heeft ons gezegd, dat valse profeten zullen opstaan en velen zullen verleiden. Maar wij behoeven niet verleid te worden, want Gods Woord geeft ons een maatstaf aan de hand waarvan wij kunnen weten wat waarheid is. De profeet zegt:

“Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”

Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat wij ijverig de Bijbel moeten bestuderen, zodat wij kunnen weten wat naar de wet en de getuigenis is. Op geen enkele andere manier zijn wij veilig. Jezus zegt:

“Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen.”

In deze dagen vol verleiding zal iedereen, die in de waarheid is, moeten strijden voor het geloof dat eens aan de heiligen is overgeleverd. Allerlei dwalingen zullen in de geheimzinnige werkingen van satan gebruikt worden, die als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden verleiden en hen van de waarheid zouden afkeren…

Er zullen valse dromen en valse visioenen komen, die enige waarheid  bezitten, maar van het oorspronkelijke geloof zullen afleiden. De Here heeft aan de mensen een maatstaf gegeven om deze te herkennen:

“Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”

Als zij de wet van God minachten, als zij geen aandacht schenken aan Zijn wil, zoals deze geopenbaard is in de getuigenissen van Zijn Geest, zijn zij bedriegers.

Zij worden beheerst door impulsen en indrukken, die naar hun mening afkomstig zijn van de Heilige Geest en die zij betrouwbaarder achten dan het geïnspireerde Woord. Zij beweren dat elke gedachte en elk gevoel een indruk is van de Geest en als met hen vanuit de Schrift wordt geredeneerd, zeggen zij dat iets hebben dat betrouwbaarder is. Maar hoewel zij menen dat zij door Gods Geest worden geleid, volgen zij in werkelijkheid een inbeelding die satan in hen bewerkstelligt.

Wees waakzaam voor valse ‘profeten’…!

Lees de waarschuwingen die gegeven zijn door de Verlosser der wereld aan Zijn discipelen en die zij op hun beurt aan de wereld moesten doorgeven. Gods Woord is een vaste rots, waarop wij onze voeten stevig kunnen zetten. Iedere ziel moet getoetst worden, elk geloof en elke leer moet worden getoetst aan de wet en de getuigenis. Ziet toe dat niemand u verleidt. De waarschuwingen van Christus aangaande deze zaak zijn deze tijd nodig; want misleiding en bedrog zullen onder ons voorkomen en toenemen naarmate wij het einde naderen.

“Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u.”

Houdt voor ogen dat beproevingen van deze soort over ons zullen komen, niet alleen van buiten, maar van binnen onze rijen. Onze persoonlijke veiligheid schuilt in het volkomen toewijding aan God.