Ga weg achter Mij, satan!

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.” MattheĆ¼s 16:22,23

Satan tussen Petrus en Christus

Luister wat de Here tot Petrus zei… Hij zei: “Ga weg achter Mij, satan!” Wat deed satan? Hij kwam van aangezicht tot aangezicht met Petrus te staan, tussen de Here en Petrus , zodat Petrus het zelfs op zich nam de Here te bestraffen. Maar de Here kwam heel dicht bij Petrus zodat satan achter Christus kwam te staan. De Here vertelde Petrus, dat satan hem begeerd had, om hem te ziften als de tarwe, maar Hij zegt:

“Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken.”

Als Petrus de lessen had geleerd, die hij moest leren, als hij recht voor God had gestaan in het uur van zijn verzoeking, zou hij staande zijn gebleven. Als hij niet onverschillig had gestaan tegenover de lessen die Christus onderwees, zou hij de Here nooit verloochend hebben.

Satan sprak door Petrus

Toen Christus aan Petrus openbaarde dat de tijd van beproeving en lijden vlak voor Hem lag, en Petrus als antwoord gaf: “Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen,” gebood de Heiland: “Ga weg achter Mij, satan!.” Satan sprak door Petrus door hem de rol van de verzoeker te doen spelen. Petrus vermoedde satans aanwezigheid niet, maar Christus kon de aanwezigheid van de leider bemerken en met Zijn bestraffing voor Petrus richtte Hij Zich tot de ware vijand.

Het was satans werk om Christus moedeloos te maken terwijl Hij Zijn best deed het ontaarde mensdom te redden en de woorden van Petrus waren precies wat hij wilde horen. Ze waren tegengesteld aan Gods plan, en wat een dergelijk karakter droeg, was voor God een aanstoot. Ze werden gesproken door het aanporren van satan, want ze kwamen in botsing met de enige schikking die God kon treffen om Zijn wet te bewaren en Zijn onderdanen leiding te geven en toch de gevallen mens te redden.

Satan hoopte dat ze Christus zouden ontmoedigen en deprimeren, maar Christus wendde Zich tot de auteur van die gedachte met de woorden:

“Ga weg achter Mij, satan!”